Onze organisatie

Teams en kernteams


De organisatie van CSG Het Streek is helder opgebouwd. Docenten maken deel uit van een team met een teamleider. Deze legt verantwoording af aan de directeur of rector over de uitvoering van beleid. In de onderbouw vmbo en mavo aan de Zandlaan functioneren kernteams. Leerlingen krijgen te maken met een beperkt aantal docenten. Zo is de overgang vanaf de basisschool voor hen niet al te groot. Het is de verantwoordelijkheid van de teamleiders dat leerlingen zo goed mogelijk onderwijs ontvangen.


College van Bestuur


Stichting Het Streek heeft een eenhoofdig College van Bestuur.   De bestuurder is de heer Gertjan van der Molen. Hij vormt het bevoegd gezag en is als zodanig eindverantwoordelijk voor het beleid van de Christelijke Scholengemeenschap Het Streek. De bestuurder is de werkgever van alle medewerkers. Zelf is hij verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht, zijn werkgever. De bestuurder, de rector van de locatie Bovenbuurtweg en de directeur van de locatie Zandlaan vormen samen het directieoverleg (DO). Beleidsvoorstellen worden in het DO besproken en vastgesteld. De bestuurder is de formele gesprekspartner van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor alles wat het beleid van CSG Het Streek aangaat. Hij wordt ondersteund door de afdeling Bestuur en Managementondersteuning. Voor het College van Bestuur geldt het reglement College van Bestuur.


Raad van Toezicht


De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en is haar werkgever. Daarnaast hebben de leden Raad van Toezicht nog een aantal nevenfuncties. Voor de Raad van Toezicht geldt het reglement Raad van Toezicht. De raad bestaat uit de volgende personen: • dhr. A.G. van Ede, lid RvT. Hoofdfunctie: luitenant-generaal der mariniers buiten dienst;

 • dhr. M.H.C. Komen, lid RvT. Hoofdfunctie: directeur Hogeschool Windesheim Flevoland;

 • dhr. drs. E.S. Riemersma, lid RvT, lid auditcie. Hoofdfunctie: senior vicepresident bij Capgemini;

 • dhr. drs. B.H.T. Roodink, voorzitter RvT. Hoofdfunctie: zelfstandig adviseur;

 • mw. S. Stokman-Prins, lid RvT. Hoofdfunctie: juridisch adviseur en mediator.

Rector en directeur


De rector van de locatie Bovenbuurtweg en de directeur van de locatie Zandlaan zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van beleid op hun locatie. Zij zijn verantwoording schuldig aan de bestuurder. Samen met hem vormen zij het directieoverleg (DO). En met hun teamleiders vormen zij het managementoverleg op hun locatie.  De teamleiders zijn verantwoording schuldig aan de directeur of de rector. Het managementstatuut regelt de verhouding tussen het College van Bestuur en de directie.


Bestuur en Managementondersteuning


De afdeling Bestuur en Managementondersteuning is gehuisvest in een apart gedeelte van de locatie Zandlaan. Op deze afdeling vindt u onze collega’s van: • financiële zaken

 • de leerlingenadministratie

 • personeelszaken

 • automatisering

 • pr

 • kwaliteitsbeleid

Ook de bestuurder heeft hier zijn kantoor.