Uw kind op de Bovenbuurtweg

Wij houden contact …!

Soms hoort u dat mensen zeggen tegen elkaar: ‘Wij houden contact.’ Daarmee geven beide partijen aan, dat zij het contact waarderen. Zo hechten ook wij aan een goed contact met u als ouders. Als u daar behoefte aan hebt, kunt u altijd contact zoeken met de school in de persoon van de mentor, de docent of een lid van de schoolleiding.

Spreekavonden

Enkele keren per jaar (onder andere na een cijferrapportage) bieden wij u de gelegenheid om op school de mentor of een vakdocent van uw kind te spreken. We onderscheiden daarin de docentenspreekavonden en de mentorspreekavonden. De eerste - de reguliere ouderavonden - zijn bedoeld voor gesprekken met de vakdocenten. De tweede voor gesprekken met de mentor. Meestal vraagt u zo’n gesprek aan, maar het kan ook voorkomen dat de mentor u uitnodigt.

Informatie en voorlichting

Aan het begin van het cursusjaar kunt u naar een informatieavond. Daarin vertellen wij u meer over het leerjaar waarin uw kind zich bevindt. Ieder jaar houden we een voorlichtingsavond voor ouders van leerlingen die een profiel moeten gaan kiezen. Wij geven dan zo veel mogelijk duidelijkheid over de profielkeuze en alles wat daarmee samenhangt.

Een klacht of vraag

Het kan zijn dat u een klacht of een vraag hebt. Zoekt u daarover contact met de betreffende docent. Meestal is dat voldoende om uw vraag beantwoord te krijgen of om gehoor te krijgen voor uw klacht. Is dat niet zo, dan is overleg met de betreffende teamleider mogelijk. Zegt u dan wel tegen de docent dat u contact gaat zoeken met de teamleider. Is ook dat niet voldoende, zeg dan tegen de teamleider dat u zich gaat wenden tot de rector.

Communicatie

Onze locatie informeert u door middel van brieven over bijzonderheden. Wij publiceren deze brieven op de webportal, het afgeschermde gedeelte van MijnHetStreek. De website en de webportal zijn belangrijke informatiebronnen voor u als ouders. U kunt op de webportal de cijfers van uw kind inkijken. Daarvoor ontvangt u aan het begin van het schooljaar een inlogcode.