Branchegerichte cursus

Branchegerichte cursus

Samen voor jouw toekomst

In de derde en vierde klas van het praktijkonderwijs richt je je nog meer op het werk dat je leuk vindt. Je doet dat met branchegerichte cursussen. Die krijg je twee tot vier uur per week. Een branche is een soort werk. Bijvoorbeeld werk in een winkel, welke winkel dan ook. Als dat werk jou ligt, kun je kiezen voor de branchegerichte cursus Winkelmedewerker. Bij zo’n cursus hoort ook een stage.

Stage

Voordat je op stage gaat, krijg je in de derde klas al één uur per week de cursus Veilig op Stage. Daarin leer je alles over veiligheid op de werkvloer. Ook ga je met een groep medeleerlingen proefdraaien. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij Restore Kringloop BV in Ede. Je doet daar ervaring op in het werken. Volg je de cursus Winkelmedewerker, dan kun je bij Restore je opdrachten uitvoeren alsof je daar echt werkt. Er zijn meerdere bedrijven waar de school op deze manier mee samenwerkt.

Kiezen uit cursussen

Je kunt kiezen uit 17 branchegerichte cursussen:

 • Werken in de keuken
 • Keukenassistent
 • Bedieningsassistent
 • Winkelmedewerker
 • Schoonmaken in de groothuishouding
 • Zorg & Welzijn/Woonhulp
 • Baliemedewerker
 • Beheer van het schoolmagazijn
 • Werken in de logistiek
 • Plantsoen- en groen
 • Werken met bloemen
 • Veilig op Stage/VCA-B
 • Werken in het schildersbedrijf
 • Mobiliteit
 • Werken in de metaal
 • Werken in de kapsalon
 • Werken in bouw,wonen en onderhoud

Klik hier voor het complete boekje met de cursussen voor 2020-2021

OP HET STREEK KUN JE JE VERDER ONTWIKKELEN

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!

Diploma, verklaring en certificaat

Diploma, verklaring en certificaat

Slagen bij het Streek in Ede

Na vier of vijf jaar verlaat je het praktijkonderwijs met een branchegericht certificaat voor het soort werk dat je leuk vindt.

Natuurlijk heb je niet voor niets vier of vijf jaren goed je best gedaan. Als je alle onderdelen voldoende hebt afgesloten, heb je een diploma verdiend.

Het kan zijn dat je niet alle onderdelen voldoende af kon sluiten. Dan krijg je een verklaring met daarop de onderdelen die je wel voldoende hebt afgesloten.

OP HET STREEK KUN JE JE VERDER ONTWIKKELEN

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!

Contact Pro

CONTACT MET HET STREEK COLLEGE PRO

Samen leren, samen leven OP HET STREEK IN EDE!

Wij staan open voor alle vragen, op- of aanmerkingen. Geef het door via onderstaand contactformulier.Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Auto.

Praktisch Pro

Praktische informatie VAN HET STREEK

GOED GEREGELD BIJ HET STREEK

Hoe laat beginnen de lessen? Wanneer zijn de vakanties? Wat doe je als je ziek bent? Je leest hier allerlei praktische informatie die belangrijk is als je leerling of ouder van een leerling van Het Streek College Pro bent.

Lestijden en vakanties

Vakantierooster en lestijden

45-minutenrooster

Wij werken op Het Streek College Pro met een 45-minutenrooster.
Dan gelden de onderstaande lestijden voor vmbo-mavo en het praktijkonderwijs.

1e lesuur 08.30-09.15
2e lesuur 09.15-10.00
Pauze 10.00-10.15
3e lesuur 10.15-11.00
4e lesuur 11.00-11.45
Pauze 11.45-12.15
5e lesuur 12.15-13.00
6e lesuur 13.00-13.45
Pauze 13.45-14.00
7e lesuur 14.00-14.45
8e lesuur 14.45-15.30
9e lesuur 15.30-16.15

Vakanties

De vakanties voor schooljaar 2022-2023.

Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m
6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m
3 maart 2023
Goede Vrijdag 7 april 2023
(alleen leerlingen vrij)
Paasmaandag 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Pinkstermaandag 29 mei 2023
Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023

Vakafkortingen

Elk vak een eigen afkorting

In de bijgevoegde tabel kan je vinden welk vak hoort bij een bepaalde afkorting in het rooster.

In het rooster kunnen achter de vakafkortingen nog andere tekens zijn opgenomen. In dat geval gaat het over clustergroepen in de bovenbouw. Dit zijn groepen waarin leerlingen vanuit meerdere klassen samenkomen.

Voorbeeld: AK_1 is clustergroep Aardrijkskunde 1

Afkorting Volledige naam
Atp Arbeidstrainingsplaats
BGC Branchegerichte Cursus
CKV Culturele en Kunstzinnige Vorming
DraMuz Drama en Muziek
Grn Groen
Huish Huishouden
Infk Informatiekunde
Kas Keukenassistent
Lbl Loopbaanleren
Ne Nederlands
NTO Nederlandse Taal Ondersteuning
Re Rekenen
RenW Rots en Water
RT Remedial Teaching
SoVa Sociale Vaardigheden
TnW Techniek Wonen
VOS Veilig Op Stage
Vt Vrijetijdsbesteding
Vz Verzorging Koken
VzK Verzorging Koken
Zr Zelfredzaamheid

Absentiemeldingen

Voor als je even niet op school kan zijn

Soms lukt het even niet op school te komen. Hier hebben wij alle begrip voor. Wij vragen je wel om hierover met ons contact te zoeken. Zo zijn wij goed op de hoogte van wanneer je er wel of niet bent; een prettig idee!

Bij ziekte

Ben je ziek, dan bellen je ouders de centrale receptie van de school ‘s morgens tussen 8.00 en 9.00 uur (0318 – 47 71 00). Ben je weer beter en ga je weer naar school, dan bellen je ouders op die dag de centrale receptie van de school tussen 8.00 en 9.00 uur om jou weer beter te melden. Ons verzuimbureau is bereikbaar via verzuim.zln@hetstreek.nl.

Dokter of tandarts

Moet je naar de dokter, de tandarts etc., dan melden jouw ouders dat tussen 8.00 en 9.00 uur telefonisch aan de centrale receptie van de schoollocatie.

Is uw kind ziek of moet het naar de dokter? Graag altijd de school bellen, zodat wij op de hoogte zijn: 0318 – 47 71 00!

Verlof van maximaal één dag

Voor afwezigheid in verband met een trouwerij, een begrafenis etc. die niet langer duurt dan ten hoogste één schooldag, kan je schriftelijk vrijaf vragen. Klik hier voor het formulier waarmee je dat verlof aanvraagt. Nadat je ouders het hebben ingevuld en ondertekend, geef je het af bij de centrale receptie van de schoollocatie. Omdat het hier om gevallen gaat waarbij iedereen in aanmerking komt voor buitengewoon verlof, zullen we dit meestal moeiteloos verlenen.

Verlof langer dan één dag

Ook voor absentie in verband met vakantie en dergelijke (dus de gevallen die een ander karakter hebben) moet je dit aanvraagformulier invullen.

Bezwaar

Willen je ouders bezwaar aantekenen tegen een beslissing van de school om jou geen verlof te geven? Dien dan binnen zes weken na dagtekening een gemotiveerd bezwaarschrift in bij de directeur van de school. In dat bezwaarschrift moeten in ieder geval staan:

 • naam, adres en de datum van het bezwaar;
 • de omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt maakt;
 • de gronden van het bezwaar.

Nadat het bezwaar is ingediend, kunnen jouw ouders om een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank. Hiervoor moet dan wel griffierechten betaald worden.

Artikel 11
Dient u de aanvraag in op grond van artikel 11 onder f, dan moet u een gewaarmerkte werkgeversverklaring (niet voorgedrukt) overleggen.

Leerlingenraad

Jouw mening telt

Wij vinden het belangrijk dat jij meedenkt! Wij gaan daarom regelmatig met leerlingen in gesprek. Deze groep leerlingen vormt samen de leerlingenraad.

Elke afdeling van onze school heeft een eigen leerlingenraad. Daarin bespreken we dingen die de afdeling aangaan. Je kunt denken aan het organiseren van een leuke activiteit, of het bespreken wat er beter of leuker kan op de afdeling. De leerlingen zijn dan in gesprek met hun eigen teamleider.

Onze directeur, de heer Van Horssen vindt het ook belangrijk om op de hoogte te blijven van wat er in de school speelt. De centrale leerlingenraad wordt samengesteld vanuit de afdelingen. Hier worden onderwerpen besproken die voor elke leerling van belang zijn. Je kunt hierbij denken aan het rooster, schoolfeesten, de sfeer in de school, enz.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen met ons kunnen meedenken. Zo wordt Het Streek écht jouw school!

Locatieleiding

Leiding Het Streek College Pro

Het team wordt geleid door mevrouw W. Dam.

Zij werkt samen met onze directeur de heer A. van Horssen.

Veilige school

Samen voor jouw veiligheid

Als school bieden wij jou graag een veilige leeromgeving. Dit betekent dat je op een prettige manier naar school kan gaan. Als je lekker in je vel zit, kom je natuurlijk ook beter aan leren toe. Dit vinden wij erg belangrijk. Om een veilige school te kunnen zijn, hebben we elkaar nodig. We moeten het samen waarmaken. Daarom hebben we op onze locatie een aantal maatregelen genomen.

Gedrags- en schoolregels

Onze gedrags- en schoolregels gelden voor alle leerlingen. De mentor bespreekt ze aan het begin van het schooljaar met de klas. Wil je weten wat erin staat? Klik dan op onderstaande knop.

Shelf Wood

Voorkomen van pestgedrag

Pesten is heel schadelijk voor de slachtoffers. Dat moeten we met elkaar niet willen. Als school besteden wij veel aandacht aan het voorkomen van dit gedrag. Wij spreken leerlingen er direct op aan als zij zich niet houden aan de regels. Als er gepest wordt, nemen we contact op met de ouders/verzorgers van zowel de dader als het slachtoffer. Wij vinden het belangrijk dat jouw ouders ook op de hoogte zijn van wat er gebeurt op school.

Afsluitbare kluisjes

Niemand hoeft dus aan jouw eigendommen te komen. Daarom krijg je een eigen kluisje. Hierin kun jij je persoonlijke spullen, je boeken, of je gymspullen kwijt. Natuurlijk gaan we uit van normaal gebruik van je kluisje. De schoolleiding heeft wel het recht om incidenteel het kluisje van een leerling te controleren. Alleen wanneer zij vermoedt dat daarin verboden zaken liggen.

Toezicht

De conciërges houden een oogje in het zeil bij de ingang, zodat zij bij ongeregeldheden direct kunnen ingrijpen. Op plekken die buiten het zicht van de toezichthouders liggen, hebben wij camera’s opgehangen. Ook werken wij met een ’teamleider van de dag’. Dit houdt in dat één van onze teamleiders, of de directeur in alle pauzes in ons atrium is om mee te helpen bij het toezicht houden. Doordat er op de afdelingen altijd iemand is en er voldoende toezicht is in de pauzes is de kans dat iets verkeerd loopt een stuk kleiner. Samen zorgen wij ervoor dat jij veilig naar school kan.

Voorlichting

Wij vinden het belangrijk dat we leren over hoe we veilig naar school kunnen en ons op school veilig kunnen voelen. Hier besteden wij aandacht aan in onze mentorlessen. Ook werken wij veel samen met de ANWB. Zij komen meerdere keren langs om voorlichting te geven over verkeersveiligheid. Ook de schoolagent komt regelmatig op school langs om een praatje te maken met de leerlingen. Ook wordt de schoolagent weleens gevraagd een voorlichting te geven bij ons in de lessen.

Aanmelden

KOM NAAR HET STREEK IN EDE!

Leerjaar 1

Voor het eerst naar de middelbare school, dat is leuk en spannend tegelijk! Ben jij nieuwsgierig hoe dat is? Neem hier een kijkje. Dan lees je alles over de verschillende leerstromen en kun je filmpjes en webinars bekijken. Je leest wanneer onze Open Dag is en wanneer de themamiddagen en open lessen zijn. En belangrijk: hoe jij je kunt aanmelden. Mis niks!

Leerjaar 2 of hoger

Zit je in leerjaar 2 of hoger en wil je volgend jaar overstappen naar Het Streek College? Vul dan het aanmeldformulier in en mail dat naar info.college@hetstreek.nl. De teamleider of decaan van de afdeling neemt contact met je op.

Tussentijds aanmelden

Wil je overstappen naar Het Streek College? Dat kan ook als het schooljaar al begonnen is. We gaan met jou, jouw ouders en je oude school kijken naar wat de beste plek is om te starten. Je mag onderstaande aanmeldformulieren gebruiken en mailen naar ons of inleveren bij de receptie. Onze decaan neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Publicaties

BEKIJK EN DOWNLOAD ALLE INFORMATIE

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerling vermeld. Naast het leerlingenstatuut hebben we net als elke andere school een schoolgids. Dit is geregeld in de Kwaliteitswet voor scholen in het voortgezet onderwijs. Ook maken we ouders wegwijs in onze organisatie. We vertellen hoe wij de overdracht van kennis en vaardigheden vorm willen geven in ons onderwijs. Tot slot hebben we om op een prettige manier naar school te kunnen, met elkaar afspraken gemaakt. Wil je ze nog eens doornemen? Je kunt alle documenten hieronder bekijken.

Shelf Wood
Shelf Wood

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!

Praktisch College

Praktische informatie VAN HET STREEK

GOED GEREGELD BIJ HET STREEK

Hoe laat beginnen de lessen? Wanneer zijn de vakanties? Wat doe je als je ziek bent? Je leest hier allerlei praktische informatie die belangrijk is als je leerling of ouder/verzorger van een leerling van Het Streek College bent.

Lestijden en vakanties

Vakantierooster en lestijden

45-minutenrooster

Wij werken op Het Streek College met een 45-minutenrooster.
Dan gelden de onderstaande lestijden voor vmbo-mavo en het praktijkonderwijs.

1e lesuur 08.30-09.15
2e lesuur 09.15-10.00
Pauze 10.00-10.15
3e lesuur 10.15-11.00
4e lesuur 11.00-11.45
Pauze 11.45-12.15
5e lesuur 12.15-13.00
6e lesuur 13.00-13.45
Pauze 13.45-14.00
7e lesuur 14.00-14.45
8e lesuur 14.45-15.30
9e lesuur 15.30-16.15

Vakanties

De vakanties voor schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m
6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m
3 maart 2023
Goede Vrijdag 7 april 2023
(alleen leerlingen vrij)
Paasmaandag 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Pinkstermaandag 29 mei 2023
Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023

Vakanties

De vakanties voor schooljaar 2023-2024

Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m
5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m
23 februari 2024
Paasmaandag 1 april 2024
Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2024
Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
Pinkstermaandag 20 mei 2024
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024

Vakafkortingen

Elk vak een eigen afkorting

In de bijgevoegde tabel kan je vinden welk vak hoort bij een bepaalde afkorting in het rooster.

In het rooster kunnen achter de vakafkortingen nog andere tekens zijn opgenomen. In dat geval gaat het over clustergroepen in de bovenbouw. Dit zijn groepen waarin leerlingen vanuit meerdere klassen samenkomen.

Voorbeeld: AK_1 is clustergroep Aardrijkskunde 1

Afkorting Volledige naam
AK Aardrijkskunde
BI Biologie
BGV Beroepsgerichte Vakken
BV Beeldende Vorming
CKV Culturele kunstzinnige vorming
DP Dienstverlening en Producten
DR Drama
DU Duits
EC Economie
EN Engels
GD Godsdienst
GS Geschiedenis
LO Lichamelijke Opvoeding
LOB Loopbaanbegeleiding
MA Maatschappijleer
MA2 Maatschappijleer II (keuze-examenvak in Mavo 4)
MASK Maatschappijkunde
ME Mentoruur
MM Mens & Maatschappij
MU Muziek
MUS Musicalklas
NASK Natuur- en scheikunde (leerjaar 1 en 2)
NASK1 Natuur- en scheikunde 1 (Natuurkunde bovenbouw)
NE Nederlands
PIE Produceren, installeren en energie
PK Praktijkkeuze
RE Rekenen
SOVA Sociale vaardigheidstraining
SPO Sportklas
TN Techniek
WI Wiskunde
WOW Waar Onderwijs Werkt (project voor begeleiding naar werk)

Absentiemeldingen

Voor als je even niet op school kan zijn

Soms lukt het even niet op school te komen. Hier hebben wij alle begrip voor. Wij vragen je wel om hierover met ons contact te zoeken. Zo zijn wij goed op de hoogte van wanneer je er wel of niet bent; een prettig idee!

Bij ziekte

Ben je ziek, dan bellen je ouders de centrale receptie van de school ‘s morgens tussen 8.00 en 9.00 uur (0318 – 47 71 00). Ben je weer beter en ga je weer naar school, dan bellen je ouders op die dag de centrale receptie van de school tussen 8.00 en 9.00 uur om jou weer beter te melden. Ons verzuimbureau is bereikbaar via verzuim.zln@hetstreek.nl.

Dokter of tandarts

Moet je naar de dokter, de tandarts etc., dan melden jouw ouders dat tussen 8.00 en 9.00 uur telefonisch aan de centrale receptie van de schoollocatie.

Is uw kind ziek of moet het naar de dokter? Graag altijd de school bellen, zodat wij op de hoogte zijn: 0318 – 47 71 00!

Verlof van maximaal één dag

Voor afwezigheid in verband met een trouwerij, een begrafenis etc. die niet langer duurt dan ten hoogste één schooldag, kan je schriftelijk vrijaf vragen. Klik hier voor het formulier waarmee je dat verlof aanvraagt. Nadat je ouders het hebben ingevuld en ondertekend, geef je het af bij de centrale receptie van de schoollocatie. Omdat het hier om gevallen gaat waarbij iedereen in aanmerking komt voor buitengewoon verlof, zullen we dit meestal moeiteloos verlenen.

Verlof langer dan één dag

Ook voor absentie in verband met vakantie en dergelijke moet je het aanvraagformulier invullen.

Wilt u met uw kind of kinderen op vakantie gaan? Wij wensen u een heerlijke tijd toe. Maar wij verplichten u in principe wel om die vakantie af te stemmen op de vrije dagen die de school heeft vastgesteld (zie lestijden en vakanties). Alleen om dringende redenen mag u en mogen wij hiervan afwijken volgens de regels van de leerplichtwet. Bij kortdurende afwezigheid beslist de teamleider. Gaat het om een wat langere periode en betreft het leerplichtige leerlingen, dan brengt de teamleider een advies uit aan de afdeling leerplicht van de gemeente. Deze instantie neemt vervolgens de beslissing. Ouders hebben altijd het recht om tegen een genomen beslissing in beroep te gaan.

Bezwaar

Willen je ouders bezwaar aantekenen tegen een beslissing van de school om jou geen verlof te geven? Dien dan binnen zes weken na dagtekening een gemotiveerd bezwaarschrift in bij de directeur van de school. In dat bezwaarschrift moeten in ieder geval staan:

 • naam, adres en de datum van het bezwaar;
 • de omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt maakt;
 • de gronden van het bezwaar.

Nadat het bezwaar is ingediend, kunnen jouw ouders om een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank. Hiervoor moet dan wel griffierechten betaald worden.

Artikel 11
Dient u de aanvraag in op grond van artikel 11 onder f, dan moet u een gewaarmerkte werkgeversverklaring (niet voorgedrukt) overleggen.

Ouders en school

Ouders en school werken samen

Ouders en school werken samen in de CRO (Contactraad Ouders). De Contactraad Ouders heeft regelmatig overleg met iemand van het managementteam over allerlei schoolzaken en de schoolorganisatie. Ook organiseert de CRO ieder jaar een thema-avond over een actueel onderwerp. Ouders kunnen via de contactraad allerlei schoolzaken aan de orde stellen. Het e-mailadres hiervoor is cro.college@hetstreek.nl.

Aanmelden

KOM NAAR HET STREEK IN EDE!

Leerjaar 1

Voor het eerst naar de middelbare school, dat is leuk en spannend tegelijk! Ben jij nieuwsgierig hoe dat is? Neem hier een kijkje. Dan lees je alles over de verschillende leerstromen en kun je filmpjes en webinars bekijken. Je leest wanneer de themamiddagen en open lessen zijn. En belangrijk: hoe jij je kunt aanmelden. Mis niks!

Leerjaar 2 of hoger

Zit je in leerjaar 2 of hoger en wil je in het huidige of in het nieuwe schooljaar overstappen naar Het Streek College? Vul dan het aanmeldformulier in en mail dat naar info.college@hetstreek.nl. De decaan van de afdeling neemt contact met je op.

Tussentijds Aanmelden

Wil je overstappen naar Het Streek College? Dat kan ook als het schooljaar al begonnen is. We gaan met jou, jouw ouders en je oude school kijken naar wat de beste plek is om te starten. Je mag onderstaande aanmeldformulieren gebruiken en mailen naar ons of inleveren bij de receptie. Onze decaan neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Publicaties

BEKIJK EN DOWNLOAD ALLE INFORMATIE

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerling vermeld. Naast het leerlingenstatuut hebben we net als elke andere school een schoolgids. Dit is geregeld in de Kwaliteitswet voor scholen in het voortgezet onderwijs. Ook maken we ouders wegwijs in onze organisatie. We vertellen hoe wij de overdracht van kennis en vaardigheden vorm willen geven in ons onderwijs. Tot slot hebben we om op een prettige manier naar school te kunnen, met elkaar afspraken gemaakt. Wil je ze nog eens doornemen? Je kunt alle documenten hieronder bekijken.

Shelf Wood
Shelf Wood
Shelf Wood

Leerlingenraad

Jouw mening telt

Wij vinden het belangrijk dat jij meedenkt! Wij gaan daarom regelmatig met leerlingen in gesprek. Deze groep leerlingen vormt samen de leerlingenraad.

Elke afdeling van onze school heeft een eigen leerlingenraad. Daarin bespreken we dingen die de afdeling aangaan. Je kunt denken aan het organiseren van een leuke activiteit, of het bespreken wat er beter of leuker kan op de afdeling. De leerlingen zijn dan in gesprek met hun eigen teamleider.

Onze directeur, de heer Van Horssen, vindt het ook belangrijk om op de hoogte te blijven van wat er in de school speelt. Daarom schuift hij ook een aantal keer aan als de leerlingenraad vergaderd. Dan worden onderwerpen besproken die voor elke leerling van belang zijn. Je kunt hierbij denken aan het rooster, schoolfeesten, de sfeer in de school, enz.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen met ons kunnen meedenken. Zo wordt Het Streek écht jouw school!

Locatieleiding

Leiding Het Streek College

Binnen Het Streek College zijn er drie teamleiders voor onze leerjaren:

Voor de brugklas is dat mevrouw L. Foekens, voor leerjaar 2 de heer T. Kraaijeveld en voor leerjaar 3 & 4 is dat de heer A. de Wit.

Zij werken samen met onze directeur de heer A. van Horssen.

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!

Nieuws Pro

MEDEDELINGEN

BLIJF OP DE HOOGTE

BEKIJK HIER AL HET NIEUWS VAN HET STREEK COLLEGE PRO

SOCIAL MEDIA
PRO

Volg Het Streek College Pro op Facebook en Instagram. Bekijk hier de laatste posts van ons.

AGENDA
PRO

Bekijk de actuele evenementen en agenda van Het Streek. Ontdek wat er komen gaat.

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!

Pro Actueel

BLIJF OP DE HOOGTE

BEKIJK HIER AL HET NIEUWS VAN HET STREEK COLLEGE PRO

SOCIAL MEDIA
PRO

Volg Het Streek College Pro op Facebook en Instagram. Bekijk hier de laatste posts van ons.

AGENDA
PRO

Bekijk de actuele activiteiten en agenda van Het Streek College Pro. Ontdek wat er komen gaat.

volg ons op social media, Stay tuned!

OP HET STREEK IS ELKE DAG WAT TE BELEVEN!

Vandaag waren onze mavo 4-leerlingen op pad in Amsterdam 🚍 Voor een vakoverstijgende excursie godsdienst & geschiedenis bezochten de leerlingen verschillende plekken in de Joodse Buurt 👀#samenleren

Girlsday💪Meiden stimuleren om te kiezen voor een technische opleiding en een technisch beroep: dat was het doel vandaag! Onze technasium-meiden werden hartelijk verwelkomd bij @technodiscovery en @4ps 👩‍💻👩‍🔧#technasium #girlpower

Vorige week was er een toffe gymnasiummiddag met debat, quiz, sketches én een terugblik op de uitwisseling met een school in Duitsland 🗣️🏛️

MEDEDELINGEN

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!

Onderwijs

PRAKTIJKONDERWIJS

HET STREEK COLLEGE PRO GEEFT Onderwijs dat bij jou past

Op het praktijkonderwijs leer je door te doen. Je bent heel praktisch bezig in allerlei oefensituaties. Na het praktijkonderwijs ben jij klaar om zelfstandig mee te doen in de maatschappij. De opleiding is gericht om uit te stromen naar een passende werkplek. Dit gaat altijd in overleg met jouw docenten en mentoren. In kleine klassen van ongeveer vijftien leerlingen werk je toe naar een baan of zelfs naar een vervolgopleiding. Je werkt met een individueel ontwikkelplan. Dat is helemaal op jou afgestemd. Sommige leerlingen gaan na het praktijkonderwijs niet direct werken. Zij kunnen doorleren voor de entreeopleiding van het mbo. Dan ga je een halve dag minder op stage en werk je aan taal en rekenen.

Vier thema’s

In de lessen staan steeds vier thema’s centraal:
Werken: hoe je bijvoorbeeld aan een baan komt en hoe je die houdt.
Wonen: waar moet je aan denken als je op jezelf woont?
Vrije tijd: hoe maak je verstandige en nuttige keuzes als je tijd over hebt?
Burgerschap: hoe kan je iets betekenen voor een ander?

Alle mogelijkheden om JE EXTRA te ONTWIKKELEN

OP HET STREEK COLLEGE PRO ONDERSTEUNEN WIJ JOU

Diploma en certificaat

Na vier of vijf jaar verlaat je het praktijkonderwijs met een branchegericht certificaat voor het soort werk dat je leuk vindt. Natuurlijk heb je niet voor niets vier of vijf jaren goed je best gedaan.

Branchegerichte cursus

In de derde en vierde klas van het praktijkonderwijs richt je je nog meer op het werk dat je leuk vindt. Je doet dat met branchegerichte cursussen. Die krijg je twee tot vier uur per week.

Begeleiding

Als leren lastig is, kun je rekenen op goede begeleiding. Ons loopbaancentrum werkt samen met alle docenten en mentoren om jou de begeleiding te geven die je nodig hebt.

Veilige school

Als school bieden wij jou graag een veilige leeromgeving. Dit betekent dat je op een prettige manier naar school kan gaan.

PraktischE INFO Het Streek

Voor ouders en leerlingen

Hoe laat beginnen de lessen? Wanneer zijn de vakanties? Wat doe je als je ziek bent? Via deze pagina kom je terecht bij allerlei praktische informatie die van belang is als je leerling of ouder van een leerling van Het Streek College Pro bent.

Contactpersoon

HEB JE EEN VRAAG? STEL HEM GERUST

Heb je nog vragen over het praktijkonderwijs, neem dan gerust contact op met de teamleider Pro, mevrouw Dam (wda@hetstreek.nl).

OP HET STREEK KUN JE JE VERDER ONTWIKKELEN

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!

Het Streek College Pro

Op het streek college pro voel je je snel thuis!

Samen leren, samen leven OP HET STREEK IN EDE!

Wil jij graag leren door dingen te doen en uit te proberen? Dan is de school voor praktijkonderwijs voor jou dé opleiding na de basisschool. Samen met de vmbo-locatie van het Streek is de locatie voor praktijkonderwijs gevestigd aan de Zandlaan. Kies je voor ons praktijkonderwijs, dan kies je voor een school waar jij meetelt. Wij vinden het belangrijk om jou te leren kennen. We vinden het belangrijk om te weten waar jouw kwaliteiten liggen. We geven jou de ruimte om te groeien. Je krijgt dan ook de vrijheid om dingen te ondernemen en te leren op jouw manier. Samen zijn we verantwoordelijk voor jouw leerproces.

Bij ons op school werk jij hard aan jouw ontwikkeling met ondersteuning van je mentor. Maar het gaat niet alleen om jou, het gaat ook om de ander. Daarom hebben we oog voor elkaar en beseffen wij dat we alleen samen een succesvolle school kunnen zijn.

Voel je welkom op het Pro!

ONTDEK HET STREEK COLLEGE PRO

BEKIJK HIER ONZE PROMOTIEFILMS

UITLEG OVER ONZE SCHOOL

VIRTUELE TOUR DOOR ONZE SCHOOL

PRAKTIJKONDERWIJS

Het streek college heeft het allemaal!

Op Het Streek College Pro ontdek je waar je bent je goed in bent. Het Streek College Pro is een school voor praktijkonderwijs. Wil jij graag leren door dingen te doen? Kom naar ons praktijkonderwijs. Wij kijken naar jouw kwaliteiten en geven jou de ruimte om te groeien.

volg ons op social media, Stay tuned!

OP HET STREEK IS ELKE DAG WAT TE BELEVEN!

Vandaag waren onze mavo 4-leerlingen op pad in Amsterdam 🚍 Voor een vakoverstijgende excursie godsdienst & geschiedenis bezochten de leerlingen verschillende plekken in de Joodse Buurt 👀#samenleren

Girlsday💪Meiden stimuleren om te kiezen voor een technische opleiding en een technisch beroep: dat was het doel vandaag! Onze technasium-meiden werden hartelijk verwelkomd bij @technodiscovery en @4ps 👩‍💻👩‍🔧#technasium #girlpower

Vorige week was er een toffe gymnasiummiddag met debat, quiz, sketches én een terugblik op de uitwisseling met een school in Duitsland 🗣️🏛️

ANDERS DAN ANDERE SCHOLEN

DIT ZIJN DE VOORDELEN VAN HET STREEK

Christelijk onderwijs

Het Streek is een christelijke scholengemeenschap. Alle medewerkers onderschrijven de christelijke identiteit. Wij zien onze leerlingen en elkaar als waardevol en van betekenis. Alle kinderen uit onze multiculturele en multireligieuze samenleving zijn welkom.

Hoge slagingspercentages

Op Het Streek Lyceum slaagt gemiddeld 99% bij de mavo, 97% bij havo en 98% bij vwo en gymnasium. Bij Het Streek College is dat gemiddeld 100% bij mavo vmbo, 97% bij kbl en 99% bij bbl. Gemiddeld 15% van onze leerlingen doet examen op een hoger niveau dan de basisschool adviseerde.

GEZONDE SCHOOL

Gezonde leerlingen presteren beter! Met de Gezonde School Aanpak creëren we bewustzijn voor een gezonde en actieve leefstijl. CSG Het Streek heeft het vignet ‘Gezonde School’, een kwaliteitskeurmerk als je structureel werkt aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen.

Samen leren, samen leven!

Samen bouwen we aan een inspirerende omgeving, waarin onze leerlingen zich ontwikkelen en kansen pakken. Het resultaat is belangrijk, maar de weg daar naartoe ook. We stimuleren leerlingen hun groeiproces te delen met anderen, binnen de school en ook daarbuiten.

Het Streek: Gezonde School!

gezonde, actieve leefstijl voor…

Het Streek vindt het belangrijk dat de schoolomgeving bijdraagt aan de gezondheid van leerlingen en medewerkers. Om deze gezonde omgeving te realiseren én te waarborgen heeft Het Streek gekozen om te werken volgens ‘De Gezonde School Aanpak’. Dit is een effectieve aanpak om bij leerlingen bewustzijn te creëren voor een gezonde, actieve leefstijl…

PraktischE INFO Het Streek

Voor ouders en leerlingen

Hoe laat beginnen de lessen? Wanneer zijn de vakanties? Wat doe je als je ziek bent? Via deze pagina kom je terecht bij allerlei praktische informatie die van belang is als je leerling of ouder van een leerling van Het Streek College Pro bent.

OP HET STREEK KUN JE JE VERDER ONTWIKKELEN

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!