Onze regelingen

Regelingen van Het Streek

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn wettelijk verplicht een aantal zaken adequaat geregeld te hebben. Het Streek is erop gericht een goede basis te leggen voor een succesvolle toekomst van onze leerlingen. Ongewenste situaties passen niet in dat streven. Wij doen er alles aan om die te voorkomen. Mocht het toch een keer misgaan, dan kunnen ouders en leerlingen bij de school terecht met hun klachten.
Als school kennen en hanteren wij de volgende regelingen:

 • Leerlingenstatuut
 • Sociale Media
 • Alcoholbeleid
 • Klachtenprocedure
 • Meldingsregeling vermoeden misstand
 • Meldcode signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Antipestbeleid en pestprotocol
 • Examenreglement
 • Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
 • Schoolkosten
 • Sponsorbeleid
 • Integriteitscode

Leerlingenstatuut

De rechten en plichten van onze leerlingen hebben we vastgelegd in het Leerlingenstatuut. Dit geldt voor leerlingen op beide locaties. Daarin staat onder andere:

 • wat wij van onze leerlingen verwachten;
 • waarop zij docenten kunnen aanspreken;
 • de gedragsregels van de school;
 • de disciplinaire maatregelen die wij nemen bij overtreding van de regels.

Ga naar: Leerlingenstatuut

Sociale media

Onze school wil eigentijds zijn, gebruikmaken van alle verworvenheden op ICT-gebied en toch een veilige basis bieden voor medewerkers en leerlingen. Dat impliceert dat wij hebben nagedacht over het gebruik van Sociale Media op onze school. De resultaten daarvan hebben wij neergelegd in ons protocol Sociale media.

Ga naar: Protocol Sociale Media

Alcoholbeleid

Alcohol maakt meer kapot dan je lief is. Daarom heeft CSG Het Streek een alcoholbeleid voor leerlingen vastgelegd. Daarin staan:

 • de regels waaraan zij zich te houden hebben;
 • de sancties die de school oplegt bij overtreding daarvan;
 • het protocol voor de alcoholcontrole tijdens schoolfeesten.

Ga naar: Alcoholbeleid

Klachtenprocedure ongewenst gedrag

Als het niet meer veilig voelt vanwege ongewenst gedrag van anderen, kan een leerling of de ouders daarvan melding maken. Wat de mogelijkheden zijn, is vastgelegd in de klachtenprocedure. Onze school heeft interne vertrouwenspersonen voor leerlingen, ouders en medewerkers. Meer hierover is te vinden op onze locatiepagina's onder begeleiding.
Als externe vertrouwenspersoon heeft CSG Het Streek mevrouw C. Goosen aangesteld, e-mail carlagoosen@gmail.com.

Ga naar: Klachtenprocedure

Klachtenregeling onderwijs

Als leerlingen of hun ouders opmerkingen of klachten hebben over de school, staat de deur van de mentor, vakdocent of teamleider voor hen open. Komen zij er samen niet uit, dan kunnen de betreffende leerling en zijn ouders gebruikmaken van de Klachtenregeling onderwijs. Er volgt een interne of externe behandeling van de klacht.

Ga naar: Klachtenregeling onderwijs

Meldingsregeling vermoeden misstand

Indien iemand denkt of vermoedt dat er sprake is van een misstand op school, kan hij of zij gebruikmaken van deze zogenoemde ‘klokkenluidersregeling’. De regeling is erop gericht dat de melder wordt beschermd. Een melding of vermoeden van een misstand kan intern of extern gedaan worden. Bij een externe melding maken we gebruik van de Commissie Integriteit Voortgezet Onderwijs.

Vertrouwenspersonen Integriteit

De bestuurder heeft in het kader van de Meldingsregeling vermoeden misstand zogenoemde Vertrouwenspersonen Integriteit benoemd. Mocht daar aanleiding toe zijn, dan kunnen medewerkers, leerlingen en/of hun ouders bij hen terecht voor:

 • informatie over deze regeling;
 • advies over een eventuele melding;
 • een anonieme melding.

De vertrouwenspersonen Integriteit zijn

Ga naar: Meldingsregeling vermoeden misstand

Meldcode signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling

Onze school is verantwoordelijk voor een goede onderwijskwaliteit en voor een daarbij passende leerlingbegeleiding. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit tot het signaleren van mogelijke kindermishandeling of tekenen van huiselijk geweld. Deze ingrijpende situaties hebben immers altijd invloed op het functioneren van de betreffende jongere op onze school. Onze medewerkers zijn daarom attent op signalen die kunnen duiden op bovengenoemde negatieve omstandigheden. In dat kader geldt op Het Streek de Meldcode signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling.

Antipestbeleid en pestprotocol

Het Streek wil een veilige school zijn. Dat gaat niet zomaar. Om die veiligheid voor iedereen te bewerkstelligen, moeten zowel leerlingen als ouders en medewerkers hieraan hun bijdrage leveren. Aan het begin van ieder schooljaar maken we de gedrags- en schoolregels bekend. Wij kennen een protocol sociale media met daarin regels voor het gebruik van digitale communicatie. Het zijn allemaal afspraken waaraan we ons met z'n allen moeten houden om veilige school te zijn. Een school waarin wangedrag en pesten geen plaats mogen hebben. In dat kader staat ook ons antipestbeleid en pestprotocol. Wij formuleren hierin duidelijk hoe wij tegen pesten aankijken en welke maatregelen wij nemen na een melding van pestgedrag. 

Examenreglement

Alle zaken en procedures rond de examens hebben we vastgelegd in het examenreglement. Dat is per afdeling opgesteld. De drie reglementen voldoen aan de wettelijke eisen en zijn onderling op elkaar afgestemd. De examenkandidaten krijgen het examenreglement uiterlijk op 1 oktober uitgereikt. Daarbij ontvangen zij ook het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Daarin zijn alle zaken en procedures rond het schoolexamen vastgelegd.

Ga naar: Examenreglement mavo/vmbo
Ga naar: Examenreglement havo
Ga naar: Examenreglement vwo

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Door onze school staat het belang van de leerlingen voorop. Wanneer de ouders van een leerling gescheiden zijn, verstrekken wij relevante informatie over die leerling aan beide ouders. Daarmee houden wij ons aan de wettelijke regeling voor de informatieverstrekking aan gescheiden ouders.

Ga naar informatie over: Wettelijke regeling voor de informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Schoolkosten

Wij onderschrijven de Gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs. Deze is opgesteld door besturen- en ouderorganisaties met als doel de schoolkosten zo transparant mogelijk te houden.
Er zijn wettelijke bepalingen over de schoolkosten die aan ouders gevraagd mogen worden. De schoolboeken worden gratis aan de leerlingen verstrekt, maar er zijn wel kosten verbonden aan de schoolspullen die een leerling nodig heeft om het onderwijs te goed te kunnen volgen.
Elk jaar wordt er ook een vrijwillige bijdrage aan de ouders gevraagd.
Hieronder krijgt u een verdere uitleg van de schoolkosten.

Schoolboeken

 • De schoolboeken in het voortgezet onderwijs zijn gratis.
 • Ouders van leerlingen in het vmbo en de mavo moeten in juli het juiste boekenpakket bestellen voor hun zoon of dochter. De boekenlijst van onze school is te vinden op www.iddink.nl. De boeken worden thuis afgeleverd.
 • Ouders van leerlingen in het praktijkonderwijs hoeven niets te doen.
 • De leerling levert vlak voor de zomervakantie de boeken in op school. Wij brengen eventuele schade aan boeken of vermiste boeken in rekening bij de ouders.

Noodzakelijke schoolkosten
Noodzakelijke schoolkosten zijn voor rekening van de ouders. Het gaat hier om:

 • spullen die niet onder de regeling van de gratis schoolboeken vallen en die de leerlingen toch nodig hebben: kosten voor een atlas, woordenboeken, een rekenmachine, een agenda, schrijfmateriaal, gym- en beroepskleding etc.
 • bijkomende kosten voor een bijzondere opleiding als sportklas of technasium. Tegen dit meerbedrag biedt Het Streek deze opleidingen graag aan leerlingen aan.

Vrijwillige ouderbijdrage

 • Van de ouders vragen wij aan het begin van het schooljaar een vrijwillige ouderbijdrage. Hiermee bekostigen wij allerlei activiteiten en vieringen. Die zijn belangrijk om goed en aantrekkelijk onderwijs te kunnen bieden. Hiervoor krijgt de school geen vergoeding van de overheid.
 • Voor de inning van de vrijwillige ouderbijdrage maakt de school gebruik van een webshop.
 • Ouders kunnen in de webshop aangeven voor welke activiteit zij willen betalen en voor welke niet.
 • Besluiten ouders niet mee te betalen voor bijvoorbeeld een excursie of een werkweek, dan kan de betreffende leerling niet mee met die excursie of werkweek.
 • Het al dan niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage heeft géén effect op de toelating van de leerling.
 • In het Reglement Vrijwillige Ouderbijdrage leest u exact hoe Het Streek deze bijdrage int via de webshop.
 • Willen ouders in de webshop kiezen voor betalen in termijnen met incasso, dan kan dat alleen wanneer zij aan Het Streek een actueel IBAN-rekeningnummer hebben verstrekt. Dat kan via het formulier Opgave/aanpassing IBAN-rekeningnummer.
 • Hebben ouders het geld niet om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen, dan kunnen zij gebruikmaken van de reductie- en kwijtscheldingsregeling. Voor cursusjaar 2017-2018 kunt u dit aanvraagformulier downloaden. 
 • Een toelichting op de producten in de webshop vindt u hier.

Sponsorbeleid

De overheid geeft aan scholen de mogelijkheid om extra geld te verwerven door bijvoorbeeld schenkingen of sponsoring. Sponsoring op school moet wel aan wettelijke voorwaarden voldoen. Eén daarvan is dat de school een sponsorbeleid heeft, waarin de bestuurder de gedragsregels voor sponsoring heeft vastgelegd.

Ga naar: Sponsorbeleid CSG Het Streek

Integriteitscode

Het Streek wil voor leerlingen en docenten een veilige leer- en werkomgeving bieden. Op school gaan we daarom respectvol met elkaar om. Met de integriteitscode stelt Het Streek normen voor het omgaan met elkaar. De code laat ons nadenken over ons gedrag en is een hulpmiddel om het gesprek over ons gedrag en handelen te bevorderen. De integriteitscode moet vooral gezien worden als een hulpmiddel om het gesprek over ons gedrag en handelen te bevorderen en te ondersteunen. Met deze code kunnen we elkaar aanspreken op ons gedrag, zowel naar leerlingen en ouders als naar elkaar.

Ga naar: Integriteitscode CSG Het Streek

Deze pagina delen