Praktisch College

Praktische informatie VAN HET STREEK

GOED GEREGELD BIJ HET STREEK

Hoe laat beginnen de lessen? Wanneer zijn de vakanties? Wat doe je als je ziek bent? Je leest hier allerlei praktische informatie die belangrijk is als je leerling of ouder/verzorger van een leerling van Het Streek College bent.

Lestijden en vakanties

Vakantierooster en lestijden

45-minutenrooster

Wij werken op Het Streek College met een 45-minutenrooster.
Dan gelden de onderstaande lestijden voor vmbo-mavo en het praktijkonderwijs.

1e lesuur 08.30-09.15
2e lesuur 09.15-10.00
Pauze 10.00-10.15
3e lesuur 10.15-11.00
4e lesuur 11.00-11.45
Pauze 11.45-12.15
5e lesuur 12.15-13.00
6e lesuur 13.00-13.45
Pauze 13.45-14.00
7e lesuur 14.00-14.45
8e lesuur 14.45-15.30
9e lesuur 15.30-16.15

Vakanties

De vakanties voor schooljaar 2023-2024

Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m
5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m
23 februari 2024
Paasmaandag 1 april 2024
Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2024
Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
Pinkstermaandag 20 mei 2024
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024

De vakanties voor schooljaar 2024-2025

Herfstvakantie 28 oktober t/m 1 november 2024
Kerstvakantie 23 december 2024 t/m
3 januari 2025
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m
28 februari 2025
Meivakantie 21 april t/m 5 mei 2025
Hemelvaart 29 en 30 mei 2025
Pinkstermaandag 9 juni 2025
Zomervakantie 21 juli t/m 29 augustus 2025

Absentiemeldingen

Voor als je even niet op school kan zijn

Soms lukt het even niet op school te komen. Hier hebben wij alle begrip voor. Wij vragen je wel om hierover met ons contact te zoeken. Zo zijn wij goed op de hoogte van wanneer je er wel of niet bent; een prettig idee!

Bij ziekte

Ben je ziek, dan bellen je ouders de centrale receptie van de school ‘s morgens tussen 8.00 en 9.00 uur (0318 – 47 71 00). Melden via de Magister app kan ook.  Ben je weer beter en ga je weer naar school, dan bellen je ouders op die dag de centrale receptie van de school tussen 8.00 en 9.00 uur om jou weer beter te melden. Ons verzuimbureau is bereikbaar via verzuim.zln@hetstreek.nl.

Dokter of tandarts

Moet je naar de dokter, de tandarts etc., dan melden jouw ouders dat tussen 8.00 en 9.00 uur telefonisch aan de centrale receptie van de schoollocatie.

Is uw kind ziek of moet het naar de dokter? Graag altijd de school bellen, zodat wij op de hoogte zijn: 0318 – 47 71 00!

Verlof van maximaal één dag

Voor afwezigheid in verband met een trouwerij, een begrafenis etc. die niet langer duurt dan ten hoogste één schooldag, kan je schriftelijk vrijaf vragen. Klik hier voor het formulier waarmee je dat verlof aanvraagt. Nadat je ouders het hebben ingevuld en ondertekend, geef je het af bij de afdelingssecretaresse of bij de receptie. Omdat het hier om gevallen gaat waarbij iedereen in aanmerking komt voor buitengewoon verlof, zullen we dit meestal moeiteloos verlenen.

Verlof langer dan één dag

Ook voor absentie in verband met vakantie en dergelijke moet je het aanvraagformulier invullen.

Vakantie met uw kind of kinderen kan op de vrije dagen die de school heeft vastgesteld (zie lestijden en vakanties). Alleen om dringende redenen mag u en mogen wij hiervan afwijken volgens de regels van de leerplichtwet. Bij kortdurende afwezigheid beslist de teamleider. Gaat het om een wat langere periode en betreft het leerplichtige leerlingen, dan brengt de teamleider een advies uit aan de afdeling leerplicht van de gemeente. Deze instantie neemt vervolgens de beslissing. Ouders hebben altijd het recht om tegen een genomen beslissing in beroep te gaan.

Bezwaar

Willen je ouders bezwaar aantekenen tegen een beslissing van de school om jou geen verlof te geven? Dien dan binnen zes weken na dagtekening een gemotiveerd bezwaarschrift in bij de directeur van de school. In dat bezwaarschrift moeten in ieder geval staan:

  • naam, adres en de datum van het bezwaar;
  • de omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt maakt;
  • de gronden van het bezwaar.

Nadat het bezwaar is ingediend, kunnen jouw ouders om een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank. Hiervoor moet dan wel griffierechten betaald worden.

Artikel 11
Dient u de aanvraag in op grond van artikel 11 onder f van de leerplichtwet, dan moet u een gewaarmerkte werkgeversverklaring (niet voorgedrukt) overleggen.

Protocol Schoolverzuim

Schoolbreed is voor CSG Het Streek het Verzuimbeleid leerlingen vastgesteld. Dit staat op Intranet. Afgeleid hiervan heeft Het Streek College een protocol Schoolverzuim. Hierin staat de praktische uitwerking van het verzuimbeleid zoals dat op onze school wordt gehanteerd.

Vakafkortingen

Elk vak een eigen afkorting

In de bijgevoegde tabel kan je vinden welk vak hoort bij een bepaalde afkorting in het rooster.

In het rooster kunnen achter de vakafkortingen nog andere tekens zijn opgenomen. In dat geval gaat het over clustergroepen in de bovenbouw. Dit zijn groepen waarin leerlingen vanuit meerdere klassen samenkomen.

Voorbeeld: AK_1 is clustergroep Aardrijkskunde 1

Afkorting Volledige naam
AK Aardrijkskunde
BI Biologie
BGV Beroepsgerichte Vakken
BV Beeldende Vorming
CKV Culturele kunstzinnige vorming
DP Dienstverlening en Producten
DU Duits
EC Economie
EN Engels
GD Godsdienst
GS Geschiedenis
LO Lichamelijke Opvoeding
LOB Loopbaanbegeleiding
MA Maatschappijleer
MA2 Maatschappijleer II (keuze-examenvak in Mavo 4)
MASK Maatschappijkunde
ME Mentoruur
MM Mens & Maatschappij
MU Muziek
MUS Musicalklas
NASK Natuur- en scheikunde (leerjaar 1 en 2)
NASK1 Natuur- en scheikunde 1 (Natuurkunde bovenbouw)
NE Nederlands
PIE Produceren, installeren en energie
PK Praktijkkeuze
RE Rekenen
SOVA Sociale vaardigheidstraining
SPO Sportklas
TN Techniek
WI Wiskunde
WOW Waar Onderwijs Werkt (project voor begeleiding naar werk)

Aanmelden

KOM NAAR HET STREEK IN EDE!

Leerjaar 1

Voor het eerst naar de middelbare school, dat is leuk en spannend tegelijk! Ben jij nieuwsgierig hoe dat is? Neem hier een kijkje. Dan lees je alles over de verschillende leerstromen en kun je filmpjes en webinars bekijken. Je leest wanneer de themamiddagen en open lessen zijn. En belangrijk: hoe jij je kunt aanmelden. Mis niks! Informatie over de aanmeldprocedure lees je hier.

Leerjaar 2 of hoger

Zit je in leerjaar 2 of hoger en wil je in het huidige of in het nieuwe schooljaar overstappen naar Het Streek College? Vul dan het aanmeldformulier in. De decaan van de afdeling neemt contact met je op. Zij zijn te bereiken via decanen.college@hetstreek.nl.

Tussentijds Aanmelden

Wil je overstappen naar Het Streek College? Dat kan ook als het schooljaar al begonnen is. We gaan met jou, jouw ouders en je oude school kijken naar wat de beste plek is om te starten. Vul onderstaand aanmeldformulier in. Onze decaan neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Ouders en school

Ouders en school werken samen

Ouders en school werken samen in de CRO (Contactraad Ouders). De Contactraad Ouders heeft regelmatig overleg met iemand van het managementteam over allerlei schoolzaken en de schoolorganisatie. Ook organiseert de CRO ieder jaar een thema-avond over een actueel onderwerp. Ouders kunnen via de contactraad allerlei schoolzaken aan de orde stellen. Het e-mailadres hiervoor is cro.college@hetstreek.nl.

Publicaties

BEKIJK EN DOWNLOAD ALLE INFORMATIE

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerling vermeld. Naast het leerlingenstatuut hebben we net als elke andere school een schoolgids. Dit is geregeld in de Kwaliteitswet voor scholen in het voortgezet onderwijs. Ook maken we ouders wegwijs in onze organisatie. We vertellen hoe wij de overdracht van kennis en vaardigheden vorm willen geven in ons onderwijs. Tot slot hebben we om op een prettige manier naar school te kunnen, met elkaar afspraken gemaakt. Wil je ze nog eens doornemen? Je kunt alle documenten hieronder bekijken.

Shelf Wood
Shelf Wood
Shelf Wood

Leerlingenraad

Jouw mening telt

Wij vinden het belangrijk dat jij meedenkt! Wij gaan daarom regelmatig met leerlingen in gesprek. Deze groep leerlingen vormt samen de leerlingenraad.

Elke afdeling van onze school heeft een eigen leerlingenraad. Daarin bespreken we dingen die de afdeling aangaan. Je kunt denken aan het organiseren van een leuke activiteit, of het bespreken wat er beter of leuker kan op de afdeling. De leerlingen zijn dan in gesprek met hun eigen teamleider.

Onze directeur, de heer Veldboer, vindt het ook belangrijk om op de hoogte te blijven van wat er in de school speelt. Daarom schuift hij ook een aantal keer aan als de leerlingenraad vergadert. Dan worden onderwerpen besproken die voor elke leerling van belang zijn. Je kunt hierbij denken aan het rooster, schoolfeesten, de sfeer in de school, enz.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen met ons kunnen meedenken. Zo wordt Het Streek écht jouw school!

Locatieleiding

Leiding Het Streek College

Binnen Het Streek College zijn er vier teamleiders voor onze leerjaren:

Voor de brugklas is dat mevrouw L. Foekens, voor leerjaar 2 is dat de heer S. Steunenberg, voor leerjaar 3 de heer G. Bouwheer en voor leerjaar 4 de heer T. Kraaijeveld.

Zij werken samen met onze waarnemend directeur de heer A. Veldboer.

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!