Regelingen

REGELINGEN VAN HET STREEK

GOED GEREGELD BIJ HET STREEK

Regelingen van Het Streek

De meeste regelingen van Het Streek worden op het intranet gepubliceerd voor ouders, leerlingen en medewerkers. Op deze website vermelden we een aantal regelingen die voor nieuwe ouders en leerlingen, of andere belangstellenden, relevant zijn. Het gaat om:

 • Sociale Veiligheid
 • Integriteitscode
 • Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
 • Vrijwillige ouderbijdrage
 • Klachtenprocedure
 • Privacyverklaring

Naast deze regelingen kunt u ons Strategisch Beleidsplan en ons jaarverslag inzien. deze vindt u onderaan de pagina op de plank.

Sociale veiligheid

Het Streek wil een veilige school zijn. Dat gaat niet zomaar. Om die veiligheid voor iedereen te bewerkstelligen, moeten zowel leerlingen als ouders en medewerkers hieraan hun bijdrage leveren. Wij formuleren in het protocol sociale veiligheid duidelijk hoe wij tegen veiligheid en pesten aankijken en welke maatregelen wij nemen na een melding van pestgedrag.

Shelf Wood

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Door onze school staat het belang van de leerlingen voorop. Wanneer de ouders van een leerling gescheiden zijn, verstrekken wij relevante informatie over die leerling aan beide ouders. Daarmee houden wij ons aan de wettelijke regeling voor de informatieverstrekking aan gescheiden ouders.

Shelf Wood

Schoolkosten

Er zijn verschillende soorten schoolkosten in het voortgezet onderwijs:

 • Lesmateriaal dat leerlingen in een bepaald leerjaar nodig hebben, zoals schoolboeken en digitaal lesmateriaal. De kosten hiervan zijn voor Het Streek.
 • Persoonsgebonden materiaal dat langer dan een leerjaar meegaat, zoals rekenmachine en woordenboeken. De kosten hiervan zijn voor ouders.
 • Kosten voor extra activiteiten buiten het verplichte programma, zoals excursies, vieringen en Technasium. Het Streek vraagt hiervoor van ouders een vrijwillige bijdrage. Het Streek sluit leerlingen niet uit van deelname als hun ouders niet (kunnen) betalen.

Laptop

In veel klassen werken leerlingen met een eigen laptop. Het Streek adviseert ouders van deze klassen over de aan te schaffen apparatuur. We werken hiervoor samen met The Rent Company, die laptops levert via huurkoop. Het Streek vraagt ouders dit zelf aan te schaffen. Ouders kunnen ook zelf elders een eigen device aanschaffen.

Ouders die dit niet volledig kunnen betalen, kunnen een aanvraag doen voor een bruikleenregeling van The Rent Company.

De gemeente Ede biedt ouders die dit niet kunnen betalen een regeling aan voor de aanschaf van een laptop voor leerlingen die naar de brugklas gaan.

Persoonsgebonden materiaal

Ouders worden geïnformeerd over de materialen die aangeschaft moeten worden. Denk bijvoorbeeld ook aan een atlas, een agenda en sportkleding. Deze materialen blijven in het bezit van de leerlingen en kunnen (veelal) in volgende leerjaren weer gebruikt worden.

Schoolboeken en digitaal lesmateriaal

Ouders moeten in juli het juiste boekenpakker bestellen. De boekenlijst van onze school is te vinden op www.iddink.nl. De boeken worden thuis afgeleverd. Ouders van leerlingen in het praktijkonderwijs hoeven niets te doen. Vlak voor de zomervakantie moeten leerlingen de boeken weer op school inleveren. Wij brengen eventuele schade aan boeken of vermiste boeken in rekening bij de ouders.

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor extra activiteiten vraagt Het Streek een eigen vrijwillige bijdrage van ouders. Er is een bijdrage van 65 euro per jaar voor algemene schoolkosten. Hiervan worden bijvoorbeeld vieringen, projecten, sportdagen en kluishuur bekostigd. Daarnaast wordt er per excursie en extra programma een bedrag per leerling in rekening gebracht. Mede dankzij deze vrijwillige bijdragen kan Het Streek goed en aantrekkelijk onderwijs bieden aan de leerlingen. De gemeente Ede heeft een regeling voor het jaarlijks betalen van dit soort schoolkosten.

 • Het Streek e-mailt de facturen via de webshop WIS Collect naar ouders. Voor de algemene schoolkosten gebeurt dit in september.
 • Een excursie of extra programma kan worden geannuleerd als te weinig de factuur daarvoor betalen. In dat geval stort Het Streek betalingen die al zijn ontvangen terug.
 • Ouders kunnen via de webshop een bijdrage doen aan een fonds waaruit de kosten worden betaald voor ouders die niet (kunnen) betalen. Het Streek begroot jaarlijks een bijdrage hiervoor.
 • De gang van zaken rond de vrijwillige ouderbijdrage is geregeld in een reglement.
 • De vastgestelde vrijwillige ouderbijdragen zijn per locatie: Het Streek Lyceum & Het Streek College
Shelf Wood

Goed bestuur

Meer informatie over nevenfuncties, honorering en termijnen van de leden van de Raad van Toezicht vindt u in het jaarverslag.

Klachtenprocedure en klokkenluidersregeling

Het Streek is erop gericht een goede basis te leggen voor een succesvolle toekomst van onze leerlingen. Ongewenste situaties passen niet in dat streven. Wij doen er alles aan om die te voorkomen. Mocht het toch een keer misgaan, dan kunnen ouders en leerlingen bij de school terecht met hun klachten.

Integriteitscode

Deze code stelt normen voor het omgaan met elkaar binnen Het Streek en laat ons nadenken over ons gedrag. De integriteitscode moet vooral gezien worden als een hulpmiddel om het gesprek over ons gedrag en handelen te bevorderen en te ondersteunen. Met deze code wil het Streek een open cultuur creëren en bevorderen dat we elkaar kunnen aanspreken op ons gedrag en handelen, zowel naar leerlingen en ouders als naar elkaar.

Shelf Wood
Shelf Wood
Shelf Wood

Overig

Shelf Wood
Shelf Wood

OP HET STREEK KUN JE JE VERDER ONTWIKKELEN

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!