Ondersteuning

Ondersteuning

Het Streek Lyceum biedt ondersteuning die bij je past

Op het terrein van leerlingenzorg en -begeleiding heeft Het Streek al jaren een goede naam. Vanaf de start van de schoolloopbaan is er aandacht voor iedere leerling. Voor de leerling die zelfstandig en zonder enige vorm van extra begeleiding zijn schoolloopbaan afrondt, voor de leerling die incidenteel een extra steuntje in de rug nodig heeft en voor de leerling die meer structureel begeleid moet worden. In ons schoolondersteuningsprofiel leest u wat Het Streek allemaal te bieden heeft voor wat betreft de ondersteuning van leerlingen.

Ondersteuningscoördinatoren

Onze ondersteuningscoördinatoren, mevrouw Veenhof (mavo) (tve@hetstreek.nl), mevrouw Breeschoten (havo) (hbr@hetstreek.nl) en mevrouw Verhoeven (vwo) (mvh@hetstreek.nl) , dragen samen met de mentoren en teamleiders zorg voor passende ondersteuning voor onze leerlingen. Voor vragen over extra ondersteuning voor hun kind kunnen ouders contact opnemen met de mentor van hun kind. De mentor zal de hulpvraag, indien nodig, bespreken met de ondersteuningscoördinatoren. Gezamenlijk zal dan bekeken worden wat er nodig is om de leerling zo goed mogelijk verder te helpen.

Mentoraat

Het eerste aanspreekpunt voor ouder en kind

Mentor

De mentor houdt uw kind in de gaten, kijkt hoe de vorderingen zijn en signaleert mogelijke problemen. Die deelt hij of zij dan met u als ouders. De mentor is zowel voor uw kind als voor u het eerste aanspreekpunt. De mentor ziet uw zoon of dochter bijna iedere dag en heeft een goed beeld van hoe hij of zij functioneert op school. Tijdens de mentorspreekavonden licht de mentor u graag daarover in. Ook wanneer u tussentijds met vragen zit of wilt weten hoe het gaat met uw kind op school, kunt u contact opnemen met de mentor.

In de onderbouw staat de mentorles op het lesrooster. In deze les besteedt de mentor onder andere aandacht aan het plannen en organiseren van het huiswerk, aan de leerstijl van uw zoon of dochter, aan groepsvorming en aan thema’s als social media gebruik.

Huiswerkbegeleiding

Op Het Streek Lyceum kunnen leerlingen vijf dagen per week na hun laatste les huiswerkbegeleiding krijgen. Deze begeleiding wordt verzorgd door een particulier bureau. Als ouder moet u hiervoor apart betalen. Begeleiders helpen leerlingen bij het maken van huiswerk, van een goede planning en waar nodig met studievaardigheden.

Samenwerkingsverband

In het kader van passend onderwijs vormt Het Streek samen met andere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio het Samenwerkingsverband Gelderse Vallei. Het is de visie van Het Streek en de andere scholen in het Samenwerkingsverband om gezamenlijk een antwoord te hebben op de onderwijs- en ondersteuningsvragen van de leerlingen in onze regio. We kijken naar datgene wat een leerling nodig heeft, in overleg met de leerling, zijn of haar ouders en leraren. Meer informatie over SWV Gelderse Vallei vindt u op swvgeldersevallei.nl.

Begeleiding van hoogbegaafde leerlingen

Ook voor hoogbegaafde leerlingen heeft Het Streek Lyceum veel te bieden. Naast een uitdagend onderwijsaanbod, kan je deelnemen aan ons TalentOntwikkelProgramma (TOP). Samen met andere TOP-leerlingen vorm je een peergroep die jaarlijks een aantal keer bij elkaar komt en waarin je aan de slag gaat met thema’s die voor jou relevant zijn. Ook kan je interessante workshops volgen en indien nodig extra begeleiding krijgen. Wil je hier meer over weten, kijk hier.

Andere vormen van ondersteuning

Bij het streek lyceum

Ondersteuningsteam

Leerlingen met sociaal-emotionele problemen die belemmerend zijn voor het schoolse functioneren of leerlingen met problemen rondom (leren) leren, kunnen hun zorgen kenbaar maken bij hun mentor. Op Het Streek is een groot ondersteuningsteam aanwezig met een grote diversiteit aan expertise. Indien gewenst, kan de mentor samen met de leerling en de ondersteuningscoördinator kijken of extra ondersteuning vanuit het ondersteuningsteam nodig is en welke ondersteuning het meest passend is. Indien de ondersteuningsvraag buiten de schoolse context valt, kan school, indien gewenst, meedenken over welke externe hulpverlener de vraag het beste zou kunnen oppakken.

Vertrouwenswerk

Op onze locatie zijn 3 vertrouwenspersonen/ counselors werkzaam. Leerlingen kunnen met vragen/problemen die zij lastig vinden om te bespreken met hun mentor rechtstreeks bij een counselor terecht. Wanneer er hulp nodig is vanwege een onveilig gevoel op school door pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie of racisme of wanneer er sprake is van een klacht, nemen de counselors de rol van vertrouwenspersoon in.

Onze vertrouwenspersonen/counselors zijn:

  • Mevrouw Ter Mors
  • De heer Boerrigter
  • Mevrouw  Wolters

Emailadres: vertrouwenspersoon.lyceum@hetstreek.nl

Begeleiders Passend Onderwijs

Begeleiders Passend Onderwijs (BPO) begeleiden kortdurend of voor langere periode kinderen met internaliserende of externaliserende  (gedrags)problemen,  hoogbegaafde kinderen die vastlopen in hun schoolloopbaan, kinderen met psychische problematiek, (chronisch) zieke kinderen of kinderen met een lichamelijke beperking. Ook kunnen de BPO’s ondersteuning bieden in de klas aan een leerling, aan een docent of aan een groep docenten.

Voor leerlingen die langdurige en/of intensieve begeleiding nodig hebben en/of voor wie grote aanpassingen gedaan moeten worden in het onderwijsprogramma, wordt door de BPO een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) opgesteld.

Orthopedagoog

Een orthopedagoog in dienst van de school kan uw kind indien nodig adviezen geven bij leer- en gedragsproblemen.

Studiecoach

Studiecoaching is beschikbaar voor leerlingen in de bovenbouw die moeite hebben met studievaardigheden zoals plannen en leerstrategieën. Sommige leerlingen komen er in de bovenbouw namelijk achter dat de manier waarop ze hun schoolwerk altijd aangepakt hebben, niet meer goed werkt in de bovenbouw. Dit kan komen omdat de stof complexer wordt en de hoeveelheden steeds groter. Een studiecoach kan in een traject van ongeveer 6-8 bijeenkomsten (individueel of in een groepje), met een leerling op zoek naar manieren om meer overzicht te krijgen over schoolwerk en/of leerwerk op een andere manier aan te pakken.

Steunlessen

In de eerste drie leerjaren kan uw kind vanaf midden november bij verschillende vakken steunlessen krijgen als het de leerstof moeilijk vindt of een achterstand heeft opgelopen. Deze steunlessen worden gegeven door onze vakdocenten en vinden vaak plaats tijdens het 7e of 8e lesuur.

Zorgadviesteam

Het zorgadviesteam (ZAT) is een adviesorgaan voor school. Het is een multidisciplinair overleg ten behoeve van leerlingenzorg in het voortgezet onderwijs, waarin naast ondersteuningsmedewerkers van de school ook deskundigen van externe instanties (o.a. leerplichtambtenaar, jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk) participeren. Het doel van het ZAT is om vanuit verschillende invalshoeken de hulpvraag van de leerling en/of ouders te analyseren, om vervolgens gezamenlijk te bepalen wat de beste route voor hulp/ondersteuning is.

Het ZAT komt een keer per zes weken bijeen.

Dug-out

Dit is een lokaal dat speciaal is ingericht om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op te kunnen vangen.

Trainingen

Op Het Streek worden jaarlijks diverse trainingen voor leerlingen georganiseerd. Zo kunnen onderbouwleerlingen die veel last hebben van faalangst meedoen aan een faalangstreductietraining. Voor examenleerlingen is er de examenvreestraining. Leerlingen uit klas 1, 2 en 3 die mogen groeien in hun zelfvertrouwen kunnen deelnemen aan een Rots & Watertraining. Voor bovenbouwleerlingen organiseren we jaarlijks de ‘ACT your way’ training waarin leerlingen die worstelen op een bepaald vlak (bijv. motivatieproblematiek, perfectionisme, (overmatige) stress, beginnende somberheidsklachten, (sociale) onzekerheid, angstige gevoelens) handvatten krijgen om hiermee om te gaan. Tot slot is er voor onderbouwleerlingen die moeite hebben met plannen en organiseren de mogelijkheid om deel te nemen aan de training plannen, organiseren en leerstrategieën.

Sociale veiligheid

Binnen Het Streek werken wij met een protocol sociale veiligheid. Onze coördinator sociale veiligheid is mevrouw Verhoeven (mvh@hetstreek.nl).

Dyslexie

Onze dyslexiecoach helpt dyslectische leerlingen en leerlingen met problemen op het gebied van lezen en spellen. Ook regelt hij faciliteiten voor leerlingen die daar recht op hebben. Onze dyslexiecoach is de heer Lemstra, MSen (fle@hetstreek.nl).

Bekijk hier het dyslexiebeleid
Bekijk hier het dyslexieprotocol

Dyscalculie

Het Streek kan leerlingen met dyscalculie hulp bieden bij het beperken van de gevolgen van deze leerstoornis door middel van accepteren, remediëren, compenseren en/of dispenseren.

Bekijk hier het dyscalculiebeleid
Bekijk hier het dyscalculieprotocol

Remedial teaching

Leerlingen met complexe leerproblematiek kunnen terecht bij onze remedial teacher.

OP HET STREEK KUN JE JE VERDER ONTWIKKELEN

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!