Organisatie

DE ORGANISATIE VAN HET STREEK

bestuur, toezicht en directie

College van Bestuur

Sinds 1995 is CSG Het Streek dé christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in Ede en omgeving. Het eenhoofdige College van Bestuur wordt gevormd door bestuurder Wilfred Nep. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het beleid van CSG Het Streek en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Voor het College van Bestuur geldt het reglement College van Bestuur.

De bestuurder vormt met de rector van Het Streek Lyceum en de directeur van Het Streek College het directieoverleg (DO). Beleidsvoorstellen worden in het DO besproken en vastgesteld. De bestuurder is de formele gesprekspartner van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Bestuur en directie worden ondersteund door de afdeling Bestuur en Managementondersteuning (BMO). Deze afdeling is gehuisvest in Het Streek College en omvat de afdelingen kwaliteit, financiën, HR, ICT, facilitair, communicatie en de leerlingenadministratie.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is de werkgever van de bestuurder en houdt toezicht op het beleid waarvoor de bestuurder eindverantwoordelijk is. Voor de raad geldt het reglement Raad van Toezicht. De raad bestaat uit de volgende personen:

  • dhr. M.G. Bauer, voorzitter
  • mw. H. Jager, lid
  • dhr. E.J. Fredriks, lid, voorzitter auditcommissie.
  • mw. I. Lammerse, lid, voorzitter commissie benoeming en bezoldiging
  • mw. S.A.N. Visscher, lid, voorzitter commissie onderwijs en kwaliteit

Directie

De rector van Het Streek Lyceum en de directeur van Het Streek College zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid binnen hun school. Zij verantwoorden zich aan de bestuurder.  Met de teamleiders vormen zij per locatie het managementteam (MT) . Het managementstatuut regelt de verhouding tussen het College van Bestuur en de directie.

Medezeggenschap

De medezeggenschap op CSG Het Streek bestaat uit een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) op stichtingsniveau en medezeggenschapsraden (MR) en deelraden (DR) op locatieniveau. In elke raad denkt een afvaardiging van leerlingen, ouders en medewerkers mee over het beleid dat door bestuur of directie wordt voorgesteld. De inrichting van de medezeggenschap is beschreven in het medezeggenschapsstatuut.

Contact met de GMR gaat via de secretaris, mevrouw R. van Vliet (secr.mr@hetstreek.nl)

Shelf Wood

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!