Praktisch Lyceum

Praktische informatie

Goed geregeld bij Het Streek Lyceum

Hoe laat beginnen de lessen? Wanneer zijn de vakanties? Wat doe je als je ziek bent? Hoe leen of verleng je een boek bij de mediatheek? Je leest hier allerlei praktische informatie die van belang is als je leerling of ouder van een leerling van Het Streek Lyceum bent.

Lestijden en vakanties

Lesrooster en vakantierooster

45-minutenrooster

Wij werken op Het Streek Lyceum met een 45-minutenrooster.

1e lesuur 08.30-09.15
2e lesuur 09.15-10.00
Pauze 10.00-10.15
3e lesuur 10.15-11.00
4e lesuur 11.00-11.45
Pauze (lj. 1 en 2) 11.45-12.15
5e lesuur (lj. 3 t/m 6) 11.45-12.30
Pauze (lj. 3 t/m 6) 12.30-13.00
5e lesuur (lj. 1 en 2) 12.15-13.00
6e lesuur 13.00-13.45
7e lesuur 13.45-14.30
Pauze 14.30-14.40
8e lesuur 14.40-15.25
9e lesuur 15.25-16.10

Vakanties

De vakanties voor schooljaar 2022-2023.

Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023

De vakanties voor schooljaar 2023-2024.

Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m
5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m
23 februari 2024
Paasmaandag 1 april 2024
Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2024
Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
Pinkstermaandag 20 mei 2024
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024

Absentiemeldingen

Afwezig? Laat het ons weten!

Bij ziekte

Is uw zoon of dochter ziek, dan dient u de school daarvan ‘s morgens voor 9.00 uur telefonisch in te lichten. Het kan zijn dat de absentie langer dan een dag duurt. Dan kunt u ervoor kiezen om dagelijks te bellen tijdens de ziekteperiode óf uw zoon of dochter moet binnen 48 uur nadat hij/zij weer beter is een volledig ingevuld en ondertekend absentiebriefje deponeren in de brievenbus bij verzuimbeheer. Deze briefjes kan uw kind halen bij verzuimbeheer of u kunt ze zelf downloaden. De briefjes zijn te vinden op Intranet.

Dokter of tandarts

Moet uw zoon of dochter naar de dokter, de tandarts etc. en kan dat bezoek beslist niet buiten de lessen afgesproken worden, dan meldt u dit vooraf telefonisch óf uw zoon/dochter levert uiterlijk 1 dag voorafgaand aan het bezoek een absentiebriefje in.

Valt het bezoek tijdens een toets dan dient uw zoon/dochter dit vooraf te melden bij de docent die de toets geeft. Als de melding of het absentiebriefje niet vooraf is gedaan/ingeleverd wordt uw zoon/dochter geacht bij de toets aanwezig te zijn.

Bijzonder verlof

Voor afwezigheid om een andere reden dan ziekte (bijvoorbeeld voor een begrafenis of een trouwerij) die niet langer duurt dan ten hoogste één schooldag moet u minimaal 24 uur van tevoren schriftelijk vrijaf vragen bij de teamleider. Dit kan via het formulier ‘Aanvraag bijzonder verlof’. Het formulier is verkrijgbaar bij de receptie. U kunt het ook downloaden vanuit ons Intranet.

Op vakantie met uw kinderen?

Wilt u met uw kind of kinderen op vakantie gaan? Wij wensen u een heerlijke tijd toe. Maar wij verplichten u in principe wel om die vakantie af te stemmen op de vrije dagen die de school heeft vastgesteld (zie lestijden en vakanties). Alleen om dringende redenen mag u en mogen wij hiervan afwijken volgens de regels van de leerplichtwet. Bij kortdurende afwezigheid beslist de teamleider. Gaat het om een wat langere periode en betreft het leerplichtige leerlingen, dan brengt de teamleider een advies uit aan de afdeling leerplicht van de gemeente. Deze instantie neemt vervolgens de beslissing. Ouders hebben altijd het recht om tegen een genomen beslissing in beroep te gaan.

S-uren

S-uren zijn studie-uren die je naast je gewone lessen inplant om zelfstandig aan schooltaken te werken (huiswerk, praktische opdrachten, verslagen, …). Ze zijn bedoeld om je zelfstandigheid te vergroten, om te zorgen dat je tijdens schooltijden zo veel mogelijk voor school kan doen (en minder thuis) en om je voor te bereiden op je vervolgopleiding waarin je veel zelf moet plannen en organiseren.

Ook al hoef je geen S-uren te maken, toch moet je zorgen dat je een keer hebt ingelogd in het systeem! Het S-uren systeem wordt later in het schooljaar gebruikt om je in te schrijven voor de herkansingen.

Decanaat

Zoek je iemand die je kan helpen bij de keuze van een vervolgstudie of een beroep? Dan kan je terecht bij de decaan. De decanen bij ons op school zijn:

Om je te helpen bij het maken van een goede keuze, organiseren de decanen jaarlijks verschillende activiteiten, bijvoorbeeld een vakkenvoorlichtingsavond, profielkeuzedagen en stage- en meeloopdagen.

Mediatheek

Je bent van harte welkom in de mediatheek! In onze studieruimte kun je komen studeren, een boek lenen of een computer gebruiken. Voor een overzicht van de boeken in onze collectie ga je naar onze website. Daar vind je ook de krantenbank, uittrekselbank en informatie over bijvoorbeeld lezen voor de lijst!

Klik op de link om naar onze website te gaan. 

Schoolstewards

Leerlingen surveillance in pauze

Op Het Streek Lyceum heb je twee pauzes op een lesdag: een kleine en een grote pauze. De kleine pauze duurt voor alle leerlingen van 10.00 – 10.15 uur. De grote pauze is gescheiden: leerlingen uit leerjaar 1 en 2 hebben pauze van 11.45 – 12.15 uur. Leerlingen uit leerjaar 3 en hoger van 12.30 – 13.00 uur. Zo zorgen we dat je altijd een plekje hebt om rustig te eten!

We werken met het programma ‘Schoolsteward’. Leerlingen surveilleren in de pauze in de aula, in de gangen en op het schoolplein. Ze spreken waar nodig andere leerlingen aan op hun gedrag. Dat gebeurt vanuit een principe van gelijkwaardigheid en de toon is daarbij positief. Met elkaar nemen leerlingen zo de verantwoordelijkheid voor de omgeving en voor elkaar en creëren op die manier een schone school.

Schoolsteward worden

Alle brugklasleerlingen volgen in de introductieweek een theorietraining over het programma. Deze wordt verzorgd door ‘Op ijgen weize’, de organisatie die het programma Schoolsteward heeft opgezet. Deze training focust zich op normen en waarden (gebaseerd op de op onze school geldende leefregels), en op het creëren van draagvlak voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het leefklimaat.

De leerlingen die daadwerkelijk schoolsteward worden, krijgen daarnaast een praktijktraining, waarin ze worden geïnstrueerd hoe zij iemand op een constructieve manier aan kunnen spreken. Door een klimaat te creëren waarin aanspreken normaal is, gaan leerlingen automatisch positiever hierop reageren. Leerlingen die de praktijktraining hebben gevolgd en de taak van schoolsteward hebben uitgevoerd, krijgen een ‘schoolstewardcertificaat’.

Alle leerlingen uit leerjaar 2, en alle leerlingen uit mavo 3, havo 4 en vwo 4 worden opgeleid tot schoolsteward. Volgens een vastgesteld rooster vervullen zij om de beurt de rol van schoolsteward in één van de pauzes. Ze zorgen dat er niets wordt vernield of vervuild en verzoeken leerlingen om de plekken waar ze niet mogen komen te verlaten. Ze worden daarbij volop ondersteund door de conciërges en het docententeam.

Het voordeel van het inzetten van leerlingen als steward, is dat zij de taal van de leerlingen spreken. Tevens zien de stewards vanuit een ander perspectief hoe medeleerlingen zich gedragen en worden zij betrokken in de oplossing van het probleem. Deelname aan het programma Schoolsteward is voor leerlingen een mooie kans om te leren omgaan met verantwoordelijkheid en om hen belangrijke competenties op het gebied van burgerschapsvorming te laten opdoen.

Leerlingactiviteiten

Denk mee en organiseer leuke activteiten

Leerlingenraad

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen met ons kunnen meedenken. Zo wordt Het Streek écht jouw school! Daarom heeft onze school een actieve leerlingenraad. Zij gaan het gesprek aan met leerlingen van onze school en spreken regelmatig met de rector.  Op Instagram (@llrhetstreek) kun je de leerlingenraad volgen!

Onesiforus

Onesiforus is de naam van de leerlingen- en activiteitencommissie op Het Streek Lyceum. Tijdens de jaarlijkse stuntweek in oktober voeren twee groepen leerlingen een verkiezingscampagne en strijden ze tegen elkaar om de titel Onesiforus. Dit doen ze onder andere door posters op te hangen, T-shirts te verkopen en een stuntfilm te vertonen. Aan het einde van de stuntweek kunnen de leerlingen op één van de verkiesbare groepen stemmen tijdens het jaarlijkse verkiezingsfeest. Wie met de verkiezingsoverwinning naar huis gaat, is het nieuwe bestuur van Onesiforus.

Onesiforus organiseert in een schooljaar onder andere Sinterklaas, het Kerstgala, Valentijn, schoolfeesten en de wintersportdag. Ook bedenken ze eigen feesten of acties en hebben ze een speciaal ledenfeest. Door deze feesten en activiteiten wordt het schooljaar zo leuk mogelijk voor iedereen!

Op Instagram (@royaltyonesiforus) vind je alles wat je over de huidige Onesiforus en haar activiteiten moet weten.

Musical

Elke twee jaar organiseert Het Streek Lyceum een spetterende musical. In het schooljaar 2021-2022 voeren we ‘Deliver Us’ op, een bewerking van het verhaal van Mozes. Zo’n 100 leerlingen, oud-leerlingen en docenten werken vóór en achter de schermen samen om in het voorjaar een fantastische voorstelling neer te zetten. Op Instagram (@musicalhetstreek) en via Youtube (musical Het Streek) zie je meer!

Schoolkrant  ‘Streekbuis’

Vier keer per jaar verschijnt er een ‘Streekbuis’: de schoolkrant die hélemaal geschreven is voor en door leerlingen. Verwonder je over de uitspraken van docenten in de vaste rubriek ‘Streektaal’ en lees in de ‘Docentenbattle’ hoe het gaat als docenten elkaars lessen overnemen. Volg de redactie van de Streekbuis ook op Instagram (@streekbuis)!

ONE

ONE is een groep leerlingen van Het Streek Lyceum, die samen met elkaar God beter willen leren kennen. Ze willen samen als christenen vanuit allerlei verschillende kerken en richtingen op school één zijn. Dit doen ze door als groep vier keer per jaar een avond te organiseren waarin ze samen eten, zingen, naar een spreker luisteren en gewoon gezellig chillen. Samen tijd maken voor God en elkaar helpen om op school christen te zijn, zodat we aan iedereen Gods liefde kunnen laten zien.

Aanmelden

KOM NAAR HET STREEK IN EDE!

Leerjaar 1

Voor het eerst naar de middelbare school, dat is leuk en spannend tegelijk! Ben jij nieuwsgierig hoe dat is? Neem hier een kijkje. Dan lees je alles over de verschillende leerstromen en kun je filmpjes en webinars bekijken. Je leest wanneer onze Open Dag is en wanneer de themamiddagen en open lessen zijn. En belangrijk: hoe jij je kunt aanmelden. Mis niks!

Leerjaar 2 of hoger

Zit je in leerjaar 2 of hoger en wil je in het huidige of in het nieuwe schooljaar overstappen naar Het Streek Lyceum? Vul dan het aanmeldformulier in en mail dat naar info.lyceum@hetstreek.nl. De teamleider van de afdeling neemt contact met je op.

Locatieleiding

Leiding Het Streek Lyceum

Het team bestaat uit (v.l.n.r.):  dhr. A.T.C. van Lenthe, teamleider vwo 4/5/6; mw. E.C.M. Junge-Mieras, teamleider mavo 2/3/4; dhr. E. Spoelstra, teamleider brugklas; dhr. H. van den Top, rector;  dhr. R.T.A. Adriaens, teamleider vwo 2/3; mw. J.L.  Keizer, teamleider havo 4/5 en dhr. G. Wachtmeester, teamleider havo 2/3

Publicaties

BEKIJK EN DOWNLOAD ALLE INFORMATIE

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerling vermeld. Naast het leerlingenstatuut hebben we net als elke andere school een schoolgids. Dit is geregeld in de Kwaliteitswet voor scholen in het voortgezet onderwijs. Ook maken we ouders wegwijs in onze organisatie. We vertellen hoe wij de overdracht van kennis en vaardigheden vorm willen geven in ons onderwijs. Tot slot hebben we om op een prettige manier naar school te kunnen, met elkaar afspraken gemaakt. Wil je ze nog eens doornemen? Je kunt alle documenten hieronder bekijken.

Shelf Wood
Shelf Wood

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!