Contact

CONTACT MET CSG HET STREEK

Samen leren, samen leven OP HET STREEK IN EDE!

Wij staan open voor alle vragen, op- of aanmerkingen. Geef het door via onderstaand contactformulier.Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Hart.

Oudergebedsgroep

OUDERGEBEDSGROEP

VAN CSG HET STREEK

OUDERGEBEDSGROEP

Wij waarderen het bijzonder wanneer ouders betrokken zijn bij de school en dat ook willen laten zien. Dat gebeurt op onze locaties onder andere in de Oudergebedsgroep. Wilt u meer weten over of deelnemen aan de Oudergebedsgroep? Hier vindt u meer informatie.

Shelf Wood

OP HET STREEK KUN JE JE VERDER ONTWIKKELEN

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je direct aan!

Regelingen

REGELINGEN VAN HET STREEK

GOED GEREGELD BIJ HET STREEK

Regelingen van Het Streek

De meeste regelingen van Het Streek worden op het intranet gepubliceerd voor ouders, leerlingen en medewerkers. Op deze website vermelden we een aantal regelingen die voor nieuwe ouders en leerlingen, of andere belangstellenden, relevant zijn. Het gaat om:

 • Sociale Veiligheid
 • Integriteitscode
 • Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
 • Vrijwillige ouderbijdrage
 • Klachtenprocedure
 • Privacyverklaring

Naast deze regelingen kunt u ons Strategisch Beleidsplan en ons jaarverslag inzien. deze vindt u onderaan de pagina op de plank.

Sociale veiligheid

Het Streek wil een veilige school zijn. Dat gaat niet zomaar. Om die veiligheid voor iedereen te bewerkstelligen, moeten zowel leerlingen als ouders en medewerkers hieraan hun bijdrage leveren. Wij formuleren in het protocol sociale veiligheid duidelijk hoe wij tegen veiligheid en pesten aankijken en welke maatregelen wij nemen na een melding van pestgedrag.

Shelf Wood

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Door onze school staat het belang van de leerlingen voorop. Wanneer de ouders van een leerling gescheiden zijn, verstrekken wij relevante informatie over die leerling aan beide ouders. Daarmee houden wij ons aan de wettelijke regeling voor de informatieverstrekking aan gescheiden ouders.

Shelf Wood

Schoolkosten

Er zijn verschillende soorten schoolkosten in het voortgezet onderwijs:

 • Lesmateriaal dat leerlingen in een bepaald leerjaar nodig hebben, zoals schoolboeken en digitaal lesmateriaal. De kosten hiervan zijn voor Het Streek.
 • Persoonsgebonden materiaal dat langer dan een leerjaar meegaat, zoals rekenmachine en woordenboeken. De kosten hiervan zijn voor ouders.
 • Een eigen device, zoals een laptop. Het Streek vraagt ouders dit zelf aan te schaffen. Ouders die dit niet (kunnen) betalen, kunnen een aanvraag doen voor een bruikleenregeling .
 • Kosten voor extra activiteiten buiten het verplichte programma, zoals excursies, vieringen en Technasium. Het Streek vraagt hiervoor van ouders een vrijwillige bijdrage. Het Streek sluit leerlingen niet uit van deelname als hun ouders niet (kunnen) betalen.

Schoolboeken en digitaal lesmateriaal

Ouders moeten in juli het juiste boekenpakker bestellen. De boekenlijst van onze school is te vinden op www.iddink.nl. De boeken worden thuis afgeleverd. Ouders van leerlingen in het praktijkonderwijs hoeven niets te doen. Vlak voor de zomervakantie moeten leerlingen de boeken weer op school inleveren. Wij brengen eventuele schade aan boeken of vermiste boeken in rekening bij de ouders.

Persoonsgebonden materiaal

Ouders worden geïnformeerd over de materialen die aangeschaft moeten worden. Denk bijvoorbeeld ook aan een atlas, een agenda en sportkleding. Deze materialen blijven in het bezit van de leerlingen en kunnen (veelal) in volgende leerjaren weer gebruikt worden.

Laptop

In veel klassen werken leerlingen met een eigen laptop. Het Streek Lyceum adviseert ouders van deze klassen over de aan te schaffen apparatuur. We werken hiervoor samen met The Rent Company, die laptops levert via huurkoop. Ouders kunnen ook zelf elders een eigen device aanschaffen. De gemeente Ede heeft een regeling voor de aanschaf van een laptop voor leerlingen die naar de brugklas gaan.

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor extra activiteiten vraagt Het Streek een eigen vrijwillige bijdrage van ouders. Er is een bijdrage van 65 euro per jaar voor algemene schoolkosten. Hiervan worden bijvoorbeeld vieringen, projecten, sportdagen en kluishuur bekostigd. Daarnaast wordt er per excursie en extra programma een bedrag per leerling in rekening gebracht. Mede dankzij deze vrijwillige bijdragen kan Het Streek goed en aantrekkelijk onderwijs bieden aan de leerlingen. De gemeente Ede heeft een regeling voor het jaarlijks betalen van dit soort schoolkosten.

 • Het Streek e-mailt de facturen via de webshop WIS Collect naar ouders. Voor de algemene schoolkosten gebeurt dit in september.
 • Een excursie of extra programma kan worden geannuleerd als te weinig de factuur daarvoor betalen. In dat geval stort Het Streek betalingen die al zijn ontvangen terug.
 • Ouders kunnen via de webshop een bijdrage doen aan een fonds waaruit de kosten worden betaald voor ouders die niet (kunnen) betalen. Het Streek begroot jaarlijks een bijdrage hiervoor.
 • De gang van zaken rond de vrijwillige ouderbijdrage is geregeld in een reglement.
 • De vastgestelde vrijwillige ouderbijdragen zijn per locatie: Het Streek Lyceum & Het Streek College
Shelf Wood

Goed bestuur

Meer informatie over nevenfuncties, honorering en termijnen van de leden van de Raad van Toezicht vindt u in het jaarverslag.

Klachtenprocedure en klokkenluidersregeling

Het Streek is erop gericht een goede basis te leggen voor een succesvolle toekomst van onze leerlingen. Ongewenste situaties passen niet in dat streven. Wij doen er alles aan om die te voorkomen. Mocht het toch een keer misgaan, dan kunnen ouders en leerlingen bij de school terecht met hun klachten.

Integriteitscode

Deze code stelt normen voor het omgaan met elkaar binnen Het Streek en laat ons nadenken over ons gedrag. De integriteitscode moet vooral gezien worden als een hulpmiddel om het gesprek over ons gedrag en handelen te bevorderen en te ondersteunen. Met deze code wil het Streek een open cultuur creëren en bevorderen dat we elkaar kunnen aanspreken op ons gedrag en handelen, zowel naar leerlingen en ouders als naar elkaar.

Shelf Wood
Shelf Wood

Overig

Shelf Wood
Shelf Wood

OP HET STREEK KUN JE JE VERDER ONTWIKKELEN

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je direct aan!

Over het streek

de missie en visie van het streek

ruimte, vertrouwen, verantwoordelijkheid

ONZE MISSIE

Het is onze missie om op CSG Het Streek christelijk voortgezet onderwijs te verzorgen. Wij voelen ons daarbij geworteld in het Evangelie en hebben de Bijbel als bron van inspiratie. In ons onderwijs hebben wij oog en respect voor de diversiteit waarin de christelijke traditie tot uitdrukking komt. Wij bieden ruimte voor die diversiteit. Wij stimuleren de onderlinge ontmoeting en dialoog. Alle kinderen uit onze multiculturele en multireligieuze samenleving zijn welkom.

Vanuit de christelijke identiteit van Het Streek staat ‘Je naaste liefhebben als jezelf’ centraal als richtinggevende waarde. Deze waarde vertalen we naar vijf merkbare uitgangspunten voor werk en onderwijs:

 • Van betekenis willen zijn voor de ander en de maatschappelijke omgeving
 • Vertrouwen geven en betrouwbaar zijn
 • Anderen leren kennen en zoeken naar de dialoog
 • Initiatief en verantwoordelijkheid nemen
 • Aan de verdere ontwikkeling van je kwaliteiten werk je elke dag

ONZE VISIE

Op CSG Het Streek werken wij met een duidelijke visie. Deze verwoorden we kort en krachtig in drie kernbegrippen: ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Bij alles wat we doen – op alle niveaus van de schoolorganisatie – streven we ernaar om deze drie kernbegrippen steeds meer inhoud te geven.

Ruimte

We zijn nieuwsgierig naar wie je bent en nog gaat worden. We helpen je om je talenten telkens weer een stap hoger te brengen en te ontdekken dat je van betekenis bent voor jezelf en voor anderen.

Je krijgt van ons de ruimte om op allerlei manieren te leren en te ontdekken wat bij je past. We helpen je die ruimte te pakken, jezelf te leren kennen en dit te delen met anderen. Daar is lef voor nodig. Natuurlijk zal het weleens minder gaan of worden er fouten gemaakt. Samen vinden we altijd een oplossing en iedere dag is er weer een nieuwe kans. Jouw leerproces, met pieken en dalen, inspireert anderen om ook hun eigen weg te gaan.

Vertrouwen

We geloven in jou en in elkaar. Je kunt erop vertrouwen dat wij er alles aan doen om te zorgen dat het je gaat lukken op onze school. We vinden een open en gelijkwaardige dialoog daarbij heel belangrijk. De sfeer op school is veilig en respectvol. We zien elkaar staan, trekken samen op en leren elkaar echt kennen. Wij zijn in de kern verbonden met elkaar en behandelen de ander als onszelf.

Het vertrouwen dat je van ons krijgt en jouw ervaringen tijdens je reis door ons onderwijs leren je te vertrouwen op jezelf. Je staat stevig in je schoenen, stelt je persoonlijke doelen en ontdekt wat jij belangrijk vindt in je leven.

Verantwoordelijkheid

Wat ontroert jou en brengt je in beweging? Waarvoor voel jij je verantwoordelijk en welke bijdrage wil jij leveren? Samen met de mensen om je heen heb je invloed op hoe je omgeving eruit ziet. Je bent altijd deel van een groter geheel en anderen hebben van jou ook ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid nodig.

Jouw tijd op school geeft je de mogelijkheid om te ontdekken op welke wijze je van betekenis kan en wil zijn voor anderen en voor de samenleving. Door jou steeds meer verantwoordelijkheid te geven leer je zelf de regie over jouw plek in de wereld te pakken. Je bent waardevol en uniek, de wereld heeft het nodig dat jij er bent.

ONZE IDENTITEIT

Het Streek is een christelijke scholengemeenschap. Alle medewerkers onderschrijven de christelijke identiteit. De Bijbel en het leven van Jezus zijn voor ons een bron van inspiratie. Dat zie je terug in onze onderwijsvisie en in de manier waarop we met elkaar omgaan.

God heeft mensen lief en heeft je gemaakt precies zoals je bedoeld bent. Wij zien onze leerlingen en elkaar als waardevol en van betekenis. Iedereen is goed zoals hij/zij is en kan dat verder ontwikkelen. Als er eens iets is, blijven we tot het uiterste op zoek naar hoe we samen verder kunnen, omdat we tot in het diepst met elkaar verbonden zijn. Alle kinderen uit onze multiculturele en multireligieuze samenleving zijn welkom. We hebben respect voor de diversiteit in elkaars achtergronden.

Het Streek heeft een oudergebedsgroep. Wil je meer weten over of deelnemen aan de Oudergebedsgroep? Hier lees je meer informatie.

Bekijk hieronder onze Identiteitsfolder.

Shelf Wood

ONZE AMBITIES

We leven in een wereld die continu verandert. We weten niet hoe de samenleving eruitziet als de kinderen, die hun reis bij ons op school beginnen, ons weer verlaten. Het is essentieel dat leerlingen competenties ontwikkelen die nodig zijn om later succesvol te studeren en te werken. Gedegen vakkennis en de beheersing van basisvaardigheden zijn en blijven een groot deel van wat Het Streek bijdraagt aan de ontwikkeling van leerlingen. Met het oog op de toekomst en onze visie op onderwijs besteden we extra aandacht aan:

Identiteit en burgerschap

Vanuit christelijke waarden werken wij met de leerlingen en stimuleren daarmee dat ze van betekenis willen zijn voor anderen. Wij zien burgerschap als een maatschappelijke opdracht. Wij ontwikkelen zelfbewustzijn bij de jongeren op thema’s als inclusiviteit en duurzaamheid.

Vakoverstijgend leren

Projectmatig en thematisch werken leert je de samenhang tussen vakken. Het Streek wil de beweging naar meer vakoverstijgend werken, en daarmee de samenwerking tussen docenten, de komende jaren doorzetten. Steeds meer lessen, excursies, projecten en domeinen zijn ingericht op de doelen van meerdere vakken tegelijk.

Toekomstgericht leren en ict

Vele maatschappelijke ontwikkelingen hangen samen met digitalisering. Het is nodig dat je met ICT om kunt gaan, en het vraagt ook de ontwikkeling van mediawijsheid. In de lessen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van digitale werkboeken of film op je eigen laptop (of ander device). Zo leer je 21ste eeuwse vaardigheden als (digitaal) samenwerken, creatief en kritisch denken.

Maatwerk en passend onderwijs

Iedere leerling heeft unieke kwaliteiten en dus een ander leerproces. Formatief toetsen helpt leerlingen inschatten wat ze al weten en kunnen. Vervolgens kunnen ze verbreden of verdiepen als ze al wat verder zijn of juist extra ondersteuning krijgen als dat nodig is. Voor extra begeleiding is er een stevige zorgstructuur binnen de school.

ONZE samenwerking

We staan als school middenin de samenleving. In allerlei verbanden werken we intensief samen met gemeente, bedrijven en onderwijs. Om de regio te ondersteunen in bijvoorbeeld onderwijs aan nieuwkomers (internationale schakelklas), het samen bouwen aan stevige leerlijnen van basis- naar voortgezet onderwijs en daarna, het bereiken van startkwalificaties op de arbeidsmarkt voor alle kinderen en het wekken van grotere interesse voor techniek. Zo is CSG Het Streek verenigd in het regionale samenwerkingsverband Sterk Techniek Onderwijs en één van de initiatiefnemers van Technodiscovery.

Kenniscampus Ede

Op de Kenniscampus Ede, waar onze beide locaties gevestigd zijn, vind je verschillende onderwijsinstellingen voor voortgezet onderwijs (vo), mbo en hbo. We hebben goede contacten met alle andere scholen op de Kenniscampus.

VIA-scholen

CSG Het Streek maakt deel uit van het VIA-scholenverband: een samenwerking van elf scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Veluwe en omstreken. Deze samenwerking heeft onder meer als doel om van en met elkaar te leren.

Food Valley

CSG Het Streek ligt strategisch gunstig in de Food Valley. De gemeenten binnen de Food Valley, waaronder Ede, hebben de ambitie om de regio te ontwikkelen tot een internationale topregio voor kennis en innovaties op het gebied van gezonde en duurzame voeding!

Technodiscovery

Met TechnoDiscovery stimuleren we op een innovatieve manier dat er meer kinderen kiezen voor het vak techniek. Kinderen in de leeftijd van 10 t/m 14 jaar zijn welkom om met hun school te komen kennismaken met de zeven werelden van techniek. CSG Het Streek vervult een prominente rol in de ontwikkeling en het bestuur van TechnoDiscovery.

OP HET STREEK KUN JE JE VERDER ONTWIKKELEN

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je direct aan!

Onze Scholen

HET STREEK: ONZE SCHOLEN

Centraal op de Kenniscampus IN EDE

HET STREEK
LYCEUM

Het Streek Lyceum is een school voor mavo, havo, vwo en gymnasium. Lees alles over ons diverse aanbod. Wat denk je van Technasium op havo of vwo niveau? Of het Top programma voor hoogbegaafden. Kom je talenten ontwikkelen!

HET STREEK
COLLEGE

Het Streek College is een school voor pro, vmbo en mavo. Met theoretische en beroepsgerichte vakken leer je met kennis en zelfregie in de wereld te staan. Lees hier ook over de begeleiding van onze leerlingen.

HET STREEK
COLLEGE PRO

Het Streek College Pro is een school voor praktijkonderwijs. Wil jij graag leren door dingen te doen? Kom naar ons praktijkonderwijs. We kijken naar jouw kwaliteiten en geven jou de ruimte om te groeien.

HET STREEK LYCEUM

Het Streek Lyceum is een school voor mavo, havo, en vwo en bevindt zich op de Bovenbuurtweg in Ede. We staan in de regio bekend vanwege het diverse aanbod waarin onze leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen.

Technasium

Op Het Streek Lyceum kun je ook het Technasium volgen, zowel op havo als op vwo niveau. In een waar Technolab leren de kinderen vakken als wiskunde, natuurkunde, biologie, aardrijkskunde en beeldende vorming te combineren met onderzoek, ontwerp, toepassingen en oplossingen.

Gymnasium

Het Gymnasium leert de kinderen naast de taal en cultuur van de Grieken en de Romeinen om te filosoferen en te debatteren. Inzicht in een gedachtegoed van Plato of Socrates is ook in onze tijd nog steeds relevant.

Klik, blader en lees hier alle informatie over Het Streek Lyceum :

Shelf Wood

HET STREEK COLLEGE

Het Streek College is een school voor pro, vmbo en mavo en bevindt zich op de Zandlaan in Ede. We staan in de regio bekend vanwege de goede sfeer en sterke begeleiding van de kinderen, zoals huiswerkbegeleiding en het mentoraat.

Vakroute techniek

Techniek als onderbouwvak wordt nog niet op veel scholen in Nederland aangeboden. Op het Streek College vinden we het belangrijk dat kinderen al vanaf de eerste klas de mogelijkheid hebben om zich hierin te ontwikkelen.

Mavo GL

De mavo krijgt vorm als ‘gemengde leerweg’. Dat betekent dat leerlingen op Het Streek College meer ruimte hebben om in de praktijk bezig te zijn. De leerlingen maken eerder kennis met de beroepssectoren

GO!

GO! geeft leerlingen voor wie de overstap van de basisschool naar de middelbare school toch nog iets te groot lijkt extra maatwerk. Het is een tweejarige route in de onderbouw.

Klik, blader en lees hier alle informatie over Het Streek College:

Shelf Wood

Het Streek College praktijkonderwijs

In het Praktijkonderwijs worden de leerlingen voorbereid op de arbeidsmarkt. Door branchegerichte cursussen & stages krijgen leerlingen een beeld van hoe het werkende leven eruitziet. Ze leren door dingen te doen en uit te proberen. In allerlei oefensituaties. Na het praktijkonderwijs kunnen ze zelfstandig meedoen in de maatschappij.

Klik, blader en lees hier alle informatie over Het Streek College Pro:

Shelf Wood

OP HET STREEK KUN JE JE VERDER ONTWIKKELEN

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je direct aan!

Organisatie

DE ORGANISATIE VAN HET STREEK

bestuur, toezicht en directie

College van Bestuur

Sinds 1995 is CSG Het Streek dé christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in Ede en omgeving. Het eenhoofdige College van Bestuur wordt gevormd door de heer Gertjan van der Molen. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het beleid van CSG Het Streek en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Voor het College van Bestuur geldt het reglement College van Bestuur.

De bestuurder vormt met de rector van Het Streek Lyceum en de directeur van Het Streek College het directieoverleg (DO). Beleidsvoorstellen worden in het DO besproken en vastgesteld. De bestuurder is de formele gesprekspartner van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Bestuur en directie worden ondersteund door de afdeling Bestuur en Managementondersteuning (BMO). Deze afdeling is gehuisvest in Het Streek College en omvat de afdelingen kwaliteit, financiën, HR, ICT, facilitair, communicatie en de leerlingenadministratie.

v.l.n.r: de heer W. Nep, rector Het Streek Lyceum; de heer J.D.G. van der Molen,
voorzitter CvB; de heer A. van Horssen, directeur Het Streek College.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is de werkgever van de bestuurder en houdt toezicht op het beleid waarvoor de bestuurder eindverantwoordelijk is. Voor de raad geldt het reglement Raad van Toezicht. De raad bestaat uit de volgende personen:

 • dhr. drs. B.H.T. Roodink, voorzitter.
  Hoofdfunctie: zelfstandig adviseur;
 • dhr. A.G. van Ede, lid.
  Hoofdfunctie: luitenant-generaal der mariniers buiten dienst;
 • dhr. E.J. Fredriks, lid, lid auditcommissie.
  Hoofdfunctie: Financieel Directeur NVM Holding en Financieel Directeur Coöperatieve Vereniging NVM;
 • mw. S. Stokman-Prins, lid.
  Hoofdfunctie: juridisch adviseur en mediator;
 • mw. I. Lammerse, lid.
  Hoofdfunctie: voorzitter college van bestuur hogeschool.

Directie

De rector van Het Streek Lyceum en de directeur van Het Streek College zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid binnen hun school. Zij verantwoorden zich aan de bestuurder.  Met de teamleiders vormen zij per locatie het managementteam (MT) . Het managementstatuut regelt de verhouding tussen het College van Bestuur en de directie.

GMR

De medezeggenschap op CSG Het Streek bestaat uit een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) op stichtingsniveau en medezeggenschapsraden (MR) en deelraden (DR) op locatieniveau. In elke raad denkt een afvaardiging van leerlingen, ouders en medewerkers mee over het beleid dat door bestuur of directie wordt voorgesteld. De inrichting van de medezeggenschap is beschreven in het medezeggenschapsstatuut.

Contact met de GMR gaat via de secretaris, de heer R.J. Visscher (secr.mr@hetstreek.nl)

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je direct aan!

Stichting

Samen leren, samen leven op het streek

CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS in Ede

Kinderen maken een reis door het onderwijs vanaf basisonderwijs tot en met een vervolgopleiding. Wij zijn ons ervan bewust dat we als middelpunt fungeren in die doorlopende leerlijn. Wij maken werk van goede relaties met basis- en vervolgonderwijs. We kijken samen naar de kwaliteit van ons onderwijs en de begeleiding van de leerlingen. Het is de bedoeling dat dit voor alle leerlingen resulteert in een ononderbroken ontwikkelingsproces.

MISSIE & VISIE
van HET STREEK

Het is onze missie om christelijk voortgezet onderwijs te verzorgen. In ons onderwijs hebben wij oog en respect voor de diversiteit waarin de christelijke traditie tot uitdrukking komt.

DE ORGANISATIE
van HET STREEK

CSG Het Streek heeft een eenhoofdig College van Bestuur. Samen met de rector en directeur vormt hij het directieoverleg. Het bestuursbureau ondersteunt de CvB. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid.

DE SCHOLEN VAN
HET STREEK

CSG Het Streek heeft twee locaties op de Kenniscampus Ede: Het Streek Lyceum voor mavo, havo, vwo aan de Bovenbuurtweg en Het Streek College voor pro, vmbo en mavo op de Zandlaan.

WERKEN BIJ
HET STREEK

Ontwikkel jouw talenten en die van onze leerlingen! Het Streek is een opleidingsschool: stagiairs, leraren in opleiding, zij-instromers of mensen die alleen in deeltijd kunnen werken, zijn bij ons welkom.

De unieke scholen van het Streek in Ede

Volg een opleiding bij Het Streek Lyceum of Het Streek College!

Christelijk voortgezet onderwijs

Samen leren, samen leven OP HET STREEK IN EDE!

Het Streek
Lyceum

Het Streek Lyceum is een school voor mavo, havo, vwo en gymnasium. Lees alles over ons diverse aanbod. Wat denk je van Technasium op havo of vwo niveau? Of het Top programma voor hoogbegaafden. Kom je talenten ontwikkelen!

Het Streek
College

Het Streek College is een school voor pro, vmbo en mavo. Met theoretische en beroepsgerichte vakken leer je met kennis en zelfregie in de wereld te staan. Lees hier ook over de begeleiding van onze leerlingen. Neem een kijkje en kies wat het beste bij je past!

Het Streek
College Pro

Het Streek College Pro is een school voor praktijkonderwijs. Wil jij graag leren door dingen te doen? Kom naar ons praktijkonderwijs. We kijken naar jouw kwaliteiten en geven jou de ruimte om te groeien. Je bent van harte welkom!

ZIT JIJ IN GROEP 7 OF 8?

KOM NAAR HET STREEK IN EDE!

Voor het eerst naar de middelbare school, dat is leuk en spannend tegelijk! Ben jij nieuwsgierig hoe dat is? Neem hier een kijkje. Dan lees je alles over de verschillende leerstromen en kun je filmpjes en webinars bekijken. Je leest wanneer onze Open Dag is en wanneer de themamiddagen en open lessen zijn. En belangrijk: hoe jij je kunt aanmelden. Mis niks!

HET STREEK JOURNAAL

HET LAATSTE NIEUWS VAN HET STREEK IN EDE LEES je HIER

OP HET STREEK KUN JE JE VERDER ONTWIKKELEN

Welkom

Samen leren, samen leven OP HET STREEK!

Christelijk voortgezet onderwijs in Ede

Wij zijn Het Streek, dé christelijke scholengemeenschap in Ede en omgeving met hart voor onderwijs en mensen. Dat zie je en voel je wanneer je bij ons komt. Dat merk je aan de manier waarop we met elkaar omgaan en aan de manier waarop we tegen onderwijs aankijken. Wij geloven dat als je leert te denken met je hart, je de wereld kunt veranderen.

Iedereen is welkom op Het Streek. We hebben veel te bieden, van praktijkonderwijs, mavo, havo tot vwo en gymnasium. Van de Vakroute Techniek tot GeoFuture of Technasium, aangevuld met allerlei keuzevakken en buitenschoolse activiteiten.

We leren samen en we leven samen! Je bent bij ons van harte welkom.

CSG
Het Streek

Alle informatie over Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek vind je hier. Je leest hoe onze organisatie is georganiseerd en over onze visie en missie. Belangrijke documenten staan hier overzichtelijk bij elkaar.

Het Streek
Lyceum

Het Streek Lyceum is een school voor mavo, havo, vwo en gymnasium. Lees alles over ons diverse aanbod. Wat denk je van Technasium op havo of vwo niveau? Of het Top programma voor hoogbegaafden. Kom je talenten ontwikkelen!

Het Streek
College

Het Streek College is een school voor pro, vmbo en mavo. Met theoretische en beroepsgerichte vakken leer je met kennis en zelfregie in de wereld te staan. Lees hier ook over de begeleiding van onze leerlingen. Neem een kijkje en kies wat het beste bij je past!

Het Streek
College Pro

Het Streek College Pro is een school voor praktijkonderwijs. Wil jij graag leren door dingen te doen? Kom naar ons praktijkonderwijs. We kijken naar jouw kwaliteiten en geven jou de ruimte om te groeien. Je bent van harte welkom!

Zit jij in groep 7 of 8?

Kom naar Het Streek in Ede!

Voor het eerst naar de middelbare school, dat is leuk en spannend tegelijk! Ben jij nieuwsgierig hoe dat is? Neem hier een kijkje. Dan lees je alles over de verschillende leerstromen en kun je filmpjes en webinars bekijken. Je leest wanneer onze Open Dag is en wanneer de themamiddagen en open lessen zijn. En belangrijk: hoe jij je kunt aanmelden. Mis niks!

Het laatste nieuws van Het Streek!

Blijf op de hoogte van het nieuws bij CSG Het Streek in Ede.

ANDERS DAN ANDERE SCHOLEN

de voordelen van het streek

Christelijk onderwijs

Het Streek is een christelijke scholengemeenschap. Alle medewerkers onderschrijven de christelijke identiteit. Wij zien onze leerlingen en elkaar als waardevol en van betekenis. Alle kinderen uit onze multiculturele en multireligieuze samenleving zijn welkom.

Hoge slagingspercentages

Op Het Streek Lyceum slaagt gemiddeld 98% bij de mavo, 92% bij havo en 98% bij vwo en gymnasium. Bij Het Streek College is dat gemiddeld 100% bij mavo vmbo, 97% bij kbl en 99% bij bbl. Gemiddeld 15% van onze leerlingen doet examen op een hoger niveau dan de basisschool adviseerde.

GEZONDE SCHOOL

Gezonde leerlingen presteren beter! Met de Gezonde School Aanpak creëren we bewustzijn voor een gezonde en actieve leefstijl. CSG Het Streek heeft het vignet ‘Gezonde School’, een kwaliteitskeurmerk als je structureel werkt aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen.

Samen leren, samen leven!

Samen bouwen we aan een inspirerende omgeving, waarin onze leerlingen zich ontwikkelen en kansen pakken. Het resultaat is belangrijk, maar de weg daar naartoe ook. We stimuleren leerlingen hun groeiproces te delen met anderen, binnen de school en ook daarbuiten.

volg ons op social media, Stay tuned!

OP HET STREEK IS ELKE DAG WAT TE BELEVEN!

We kijken terug op een leuke activiteitenweek, vol met interessante stages, excursies en workshops! Soms leek het net of de vakantie al een beetje begonnen was, dat zie je op deze foto🙂
Maar nu is het echt zover!
Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie! 🍁🍂

...#activiteitenweek #buitenschoolsleren #marshmallows #herfstvakantie #middelbareschool #hetstreekcollege

Zelfs in de gymzaal wordt er lekker gelezen tijdens een leesuur 📚Wat is jouw favoriete boek? 📖#kinderboekenweek

13 oktober was de eerste ronde van de open lessen op het Streek College. De leerlingen uit groep 7/8 hebben kennis gemaakt met de verschillende praktijkvakken die wij op school aanbieden.

OP HET STREEK KUN JE JE VERDER ONTWIKKELEN

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je direct aan!