Het Streek College PRO ontvangt ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft ook in schooljaar 2022-2023
ESF-subsidie beschikbaar gesteld aan de gemeente Ede ten behoeve van PrO/vso.

Het Streek College PrO investeert de ESF-middelen in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing van de eigen leerlingen. De ESF-middelen worden gebruikt om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren met up-to-date praktijkvakken/branchecursussen alsook stages. Doel is om hiermee de arbeidskansen van onze leerlingen te vergroten.

Europees Sociaal Fonds
Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle EU-burgers.
Voor Nederland is in de periode 2021-2027 (programma ESF+) ongeveer 400 miljoen ESF-subsidie gereserveerd. De subsidie wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland. Het kabinet streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen optimaal te laten participeren in de samenleving, zo ook op de arbeidsmarkt. Jongeren uit het vso en PrO ondervinden echter uiteenlopende belemmeringen bij het verkrijgen van een baan. Voor deze jongeren is een integrale benadering en een soepele overgang van school naar werk van groot belang. Ze hebben echter extra ondersteuning nodig om een plek op de arbeidsmarkt te verkrijgen en vervolgens ook te behouden. De ESF-subsidie is een financiële stimulans om hier nog beter invulling aan te geven.

Docent iets voor jou?

Kies voor impact met jouw ervaring.

In samenwerking met verschillende scholen, de WUR en het Leerwerkloket Regio Foodvalley maken we inwoners van onze regio attent op de baankansen binnen het onderwijs. Iedereen is van harte welkom om kennis te komen maken met het vak van docent. Veel docenten komen bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven en zijn als zij-instromer gestart met een opleiding en werken nu als docent. Zo ook  Janneke Wever en Arjen Loonstra, docenten van Het Streek College.

Wat is mooi aan het vak? Op www.kiesjekans.nl vind je alle informatie terug. Bijvoorbeeld de onderwijsvacatures van verschillende scholen en testen of het beroep als docent iets voor jou is. Hoe kan je overstappen en bij wie je terecht kan om de mogelijkheden te bespreken. Kies je Kans en maak vrijblijvend kennis!

 

Magazine Voorbeelden

Het Streek Magazines

Het Streek Lyceum – Het Streek College

Shelf Wood

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!

Leerlingen Het Streek lopen naar school voor Giro 555

Leerlingen van het Streek Lyceum zijn dinsdag in actie gekomen voor Giro 555 om de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië financieel te helpen. Bijna driehonderd leerlingen en medewerkers lieten die dag de fiets of auto staan en kwamen lopend naar school.

Gerrine Lankhaar (teamleider brugklassen): “Ook bij ons op school ontstond na de aardbeving al snel de behoefte onder leerlingen en medewerkers om iets te doen voor al die slachtoffers”. Docent Bert Mollema kwam met de suggestie om een sponsortocht te organiseren voor leerlingen en medewerkers door samen op een ochtend lopend naar school te gaan. “Dit leek ons een laagdrempelige manier om ook als school een steentje bij te dragen na al het leed dat de mensen daar is overkomen.”, zegt Gerrine.

Vijf miljoen stappen
Al snel werd er een online actiepagina opgericht met als doel om met alle deelnemers samen vijf miljoen stappen te zetten om zo veel mogelijk geld op te halen. “Of we daadwerkelijk vijf miljoen stappen gezet hebben, hebben we niet geteld, maar we zijn alle donateurs enorm dankbaar en trots op al onze leerlingen die nu al een prachtig bedrag hebben opgehaald”, vertelt Bert Mollema.

Rode loper
De eerste leerlingen vertrokken al vroeg in de ochtend in de regen vanuit Otterlo, Wageningen, Rhenen of Lunteren. Halverwege de ochtend kregen zij een groots onthaal op het schoolplein, waar de rode loper voor hen was uitgerold.

Eindbedrag
Wat de actie in totaal heeft opgebracht, is nog even afwachten. “We zitten nu al op een bedrag van vierentwintigduizend euro, maar merken ook dat het geld nog binnenstroomt. Belangstellenden kunnen nog steeds op onze actiepagina terecht,” vertelt Gerrine. Bijdragen aan de actie kan door een donatie over te maken op https://steunactie.nl/actie/5-miljoen-stappen-voor-syrie-en-turkije/-17517.

Het Streek College PRO ontvangt ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

De minister van SZW heeft ESF-subsidie toegezegd aan de gemeente Ede, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Foodvalley voor schooljaar 2021-2022 een aanvraag voor Coronacrisisfonds REACT-EU heeft ingediend voor PrO en vso.
Voor Het Streek College PRO betekent dit een ESF-subsidiebedrag van circa € 30.500.

Onze school investeert de extra ESF-middelen in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing / arbeidsintegratie van de eigen leerlingen. De ESF-middelen worden gebruikt om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren door de externe stage en met up-to-date branchegerichte vakken & cursussen, zoals: Balie/Baliemedewerker, Schilderen en hout/Werken in het schildersbedrijf/Werken in bouw, wonen en onderhoud, Magazijn/Beheer van het schoolmagazijn, Logistiek/Werken in de logistiek/Heftruckbestuurder/Mobiliteit, Schoonmaak/Schoonmaken in de groothuishouding, Keuken/Werken in de keuken/
Keukenassistent/Bedieningsassistent, Detail/Winkelmedewerker,
Woonhulp/Werken in een (zorg)instelling/Werken als thuishulp (SVA-2) en Groen/Onderhoud plantsoen/Werken met bloemen.

Europees Sociaal Fonds
Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers.
Voor PrO/vso in Nederland is € 16,5 miljoen ESF-subsidie beschikbaar gesteld voor de periode
2020-2021, vanuit het Coronacrisisfonds REACT-EU voor PrO/vso € 25 miljoen voor 2021-2022.
De subsidie wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland. De extra ESF REACT-EU middelen worden door PrO/vso aangewend om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren, zodat de mogelijkheden tot arbeidsinpassing van de leerlingen worden vergroot in de context van de COVID-19-pandemie en crisisherstel.

Bouw nieuw schoolgebouw Het Streek Lyceum officieel gestart

Enthousiaste leerlingen keken op het scherm in de aula mee hoe wethouder Meijer samen met de leerlingenraad het startsein gaf voor de bouw van het nieuwe schoolgebouw van Het Streek Lyceum.  Met een gezamenlijke krachtsinspanning ging symbolisch de eerste paal de grond in. Deze handeling markeert een belangrijk moment voor de leerlingen en alle medewerkers van de school. Vanaf nu zien ze naast het huidige gebouw het nieuwe schoolgebouw stap voor stap gebouwd worden.

Wethouder Leon Meijer vertelt: “Na jaren van voorbereiding is de bouw nu gestart. Wat een ontzettend mooi vooruitzicht dat de kinderen straks in een schoolgebouw les krijgen, die hen qua mogelijkheden ondersteunt bij het onderwijs dat zij hier krijgen.”

Jonas Moormann, voorzitter van de leerlingenraad: “Als het bouwproces meezit, is de oplevering in april 2024, het jaar dat ik examen doe voor mijn vwo-diploma. Ik kan dus nog net het nieuwe gebouw af zien en hopelijk daar mijn diploma in ontvangst nemen.”

De nieuwe voorzitter College van Bestuur van CSG Het Streek, Wilfred Nep, was tot eind 2022 rector van Het Streek Lyceum en sinds 2014 betrokken bij het voorbereidingsproces met de gemeente Ede. “Naar dit moment hebben we lang uitgekeken. Alle plannen en ideeën komen nu tot uitvoering. Het nieuwe gebouw biedt inderdaad meer mogelijkheden voor flexibiliteit en maatwerk voor de ruim 1.500 leerlingen, dat is noodzakelijk voor goed toekomstgericht onderwijs.”

Oplevering in eerste helft 2024
Het lokale Edese bouwbedrijf Kreeft bouwt het nieuwe schoolgebouw op hetzelfde terrein als waar nu het huidige schoolgebouw staat. Een deel van het gebouw is gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwbouw. Als alles voorspoedig verloopt, hebben de leerlingen na de meivakantie van 2024 les in het nieuwe gebouw.

Convenant StartCollege Ede ondertekend

Op woensdag 21 december ondertekenden wethouder Meijer, de directeur-bestuurders van de VO-scholen uit Ede en de bestuurder van COG het convenant StartCollege. Hiermee bevorderen de scholen en de gemeente, vanuit hun maatschappelijke opdracht, doorstroming van nieuwkomers van 12 tot 18 jaar naar het regulier voortgezet, het beroepsonderwijs of het vinden van een plaats op de regionale arbeidsmarkt.

De uitvoering van het convenant ligt bij het Streek College en het Dulon College. De verantwoordelijkheid van de centrale onderwijsopvang voor nieuwkomers in Ede ligt bij Het Streek College. Bij de Internationale Schakelklassen (ISK) in Bennekom en Ede worden jongeren voorbereid op deelname aan het regulier onderwijs. Met deze samenwerking tussen Het Streek en het Dulon College stromen de ISK-leerlingen, na het volgen van onder andere veel taalonderwijs, goed voorbereid door naar het MBO.

“Vanuit de ISK zijn docenten gedetacheerd naar Dulon om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden”, vertelt Cora Vinke, directeur van het Dulon College. “Zo krijgen zij optimale kansen voor het volgen van een beroepsopleiding. Deze docenten weten met welke problematiek de studenten te maken kunnen krijgen en hebben een persoonlijke band met ze. Dit helpt enorm in het creëren van gelijke onderwijskansen voor iedereen. Wij zijn er trots op om dit in samenwerking met Het Streek en de gemeente Ede vorm te mogen geven. In de toekomst willen we de samenwerking verder uitbreiden naar een nauwere samenwerking met het bedrijfsleven in de regio”.

Wilfred Nep nieuwe bestuurder van CSG Het Streek per 1 januari 2023

De Raad van Toezicht is verheugd te kunnen meedelen, dat Wilfred Nep per 1 januari 2023 is benoemd als voorzitter College van Bestuur van CSG Het Streek.

Met de benoeming van de heer Nep kan de ingezette koers van Het Streek verder worden uitgebouwd. Belangrijke doelstelling daarbij is om Het Streek nog beter te positioneren als christelijke scholengemeenschap in Ede en omgeving.

Handtekening

handtekeningen Streek Mail

Samen leren, samen leven OP HET STREEK IN EDE!

Hieronder kunt u de benodigde handtekening downloaden.

PRO

BMO