Verantwoording Lyceum

HET STREEK

Onze prestaties in vergelijking met andere scholen

Wij informeren u graag over de prestaties van onze locatie in vergelijking met andere scholen voor praktijkonderwijs, vmbo en mavo. Behalve via de schoolgids doen wij dat ook via de landelijke website Scholen op de Kaart. Wij leggen daar verantwoording af van de prestaties van vmbo en mavo en de prestaties van het praktijkonderwijs op Het Streek Lyceum. Resultaten waar onze leerlingen en medewerkers elke dag hard aan werken en waar we trots op zijn.

OP HET STREEK KUN JE JE VERDER ONTWIKKELEN

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!

Ondersteuning

Ondersteuning

Het Streek Lyceum biedt ondersteuning die bij je past

Op het terrein van leerlingenzorg en -begeleiding heeft Het Streek al jaren een goede naam. Vanaf de start van de schoolloopbaan is er aandacht voor iedere leerling. Voor de leerling die zelfstandig en zonder enige vorm van extra begeleiding zijn schoolloopbaan afrondt, voor de leerling die incidenteel een extra steuntje in de rug nodig heeft en voor de leerling die meer structureel begeleid moet worden. In ons schoolondersteuningsprofiel leest u wat Het Streek allemaal te bieden heeft voor wat betreft de ondersteuning van leerlingen.

Ondersteuningscoördinatoren

Onze ondersteuningscoördinatoren, mevrouw Veenhof (mavo) (tve@hetstreek.nl), mevrouw Breeschoten (havo) (hbr@hetstreek.nl) en mevrouw Verhoeven (vwo) (mvh@hetstreek.nl) , dragen samen met de mentoren en teamleiders zorg voor passende ondersteuning voor onze leerlingen. Voor vragen over extra ondersteuning voor hun kind kunnen ouders contact opnemen met de mentor van hun kind. De mentor zal de hulpvraag, indien nodig, bespreken met de ondersteuningscoördinatoren. Gezamenlijk zal dan bekeken worden wat er nodig is om de leerling zo goed mogelijk verder te helpen.

Mentoraat

Het eerste aanspreekpunt voor ouder en kind

Mentor

De mentor houdt uw kind in de gaten, kijkt hoe de vorderingen zijn en signaleert mogelijke problemen. Die deelt hij of zij dan met u als ouders. De mentor is zowel voor uw kind als voor u het eerste aanspreekpunt. De mentor ziet uw zoon of dochter bijna iedere dag en heeft een goed beeld van hoe hij of zij functioneert op school. Tijdens de mentorspreekavonden licht de mentor u graag daarover in. Ook wanneer u tussentijds met vragen zit of wilt weten hoe het gaat met uw kind op school, kunt u contact opnemen met de mentor.

In de onderbouw staat de mentorles op het lesrooster. In deze les besteedt de mentor onder andere aandacht aan het plannen en organiseren van het huiswerk, aan de leerstijl van uw zoon of dochter, aan groepsvorming en aan thema’s als social media gebruik.

Huiswerkbegeleiding

Op Het Streek Lyceum kunnen leerlingen vijf dagen per week na hun laatste les huiswerkbegeleiding krijgen. Deze begeleiding wordt verzorgd door een particulier bureau. Als ouder moet u hiervoor apart betalen. Begeleiders helpen leerlingen bij het maken van huiswerk, van een goede planning en waar nodig met studievaardigheden.

Samenwerkingsverband

In het kader van passend onderwijs vormt Het Streek samen met andere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio het Samenwerkingsverband Gelderse Vallei. Het is de visie van Het Streek en de andere scholen in het Samenwerkingsverband om gezamenlijk een antwoord te hebben op de onderwijs- en ondersteuningsvragen van de leerlingen in onze regio. We kijken naar datgene wat een leerling nodig heeft, in overleg met de leerling, zijn of haar ouders en leraren. Meer informatie over SWV Gelderse Vallei vindt u op swvgeldersevallei.nl.

Begeleiding van hoogbegaafde leerlingen

Ook voor hoogbegaafde leerlingen heeft Het Streek Lyceum veel te bieden. Naast een uitdagend onderwijsaanbod, kan je deelnemen aan ons TalentOntwikkelProgramma (TOP). Samen met andere TOP-leerlingen vorm je een peergroep die jaarlijks een aantal keer bij elkaar komt en waarin je aan de slag gaat met thema’s die voor jou relevant zijn. Ook kan je interessante workshops volgen en indien nodig extra begeleiding krijgen. Wil je hier meer over weten, kijk hier.

Andere vormen van ondersteuning

Bij het streek lyceum

Ondersteuningsteam

Leerlingen met sociaal-emotionele problemen die belemmerend zijn voor het schoolse functioneren of leerlingen met problemen rondom (leren) leren, kunnen hun zorgen kenbaar maken bij hun mentor. Op Het Streek is een groot ondersteuningsteam aanwezig met een grote diversiteit aan expertise. Indien gewenst, kan de mentor samen met de leerling en de ondersteuningscoördinator kijken of extra ondersteuning vanuit het ondersteuningsteam nodig is en welke ondersteuning het meest passend is. Indien de ondersteuningsvraag buiten de schoolse context valt, kan school, indien gewenst, meedenken over welke externe hulpverlener de vraag het beste zou kunnen oppakken.

Vertrouwenswerk

Op onze locatie zijn 3 vertrouwenspersonen/ counselors werkzaam. Leerlingen kunnen met vragen/problemen die zij lastig vinden om te bespreken met hun mentor rechtstreeks bij een counselor terecht. Wanneer er hulp nodig is vanwege een onveilig gevoel op school door pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie of racisme of wanneer er sprake is van een klacht, nemen de counselors de rol van vertrouwenspersoon in.

Onze vertrouwenspersonen/counselors zijn:

 • Mevrouw Ter Mors
 • De heer Boerrigter
 • Mevrouw  Wolters

Emailadres: vertrouwenspersoon.lyceum@hetstreek.nl

Begeleiders Passend Onderwijs

Begeleiders Passend Onderwijs (BPO) begeleiden kortdurend of voor langere periode kinderen met internaliserende of externaliserende  (gedrags)problemen,  hoogbegaafde kinderen die vastlopen in hun schoolloopbaan, kinderen met psychische problematiek, (chronisch) zieke kinderen of kinderen met een lichamelijke beperking. Ook kunnen de BPO’s ondersteuning bieden in de klas aan een leerling, aan een docent of aan een groep docenten.

Voor leerlingen die langdurige en/of intensieve begeleiding nodig hebben en/of voor wie grote aanpassingen gedaan moeten worden in het onderwijsprogramma, wordt door de BPO een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) opgesteld.

Orthopedagoog

Een orthopedagoog in dienst van de school kan uw kind indien nodig adviezen geven bij leer- en gedragsproblemen.

Studiecoach

Studiecoaching is beschikbaar voor leerlingen in de bovenbouw die moeite hebben met studievaardigheden zoals plannen en leerstrategieën. Sommige leerlingen komen er in de bovenbouw namelijk achter dat de manier waarop ze hun schoolwerk altijd aangepakt hebben, niet meer goed werkt in de bovenbouw. Dit kan komen omdat de stof complexer wordt en de hoeveelheden steeds groter. Een studiecoach kan in een traject van ongeveer 6-8 bijeenkomsten (individueel of in een groepje), met een leerling op zoek naar manieren om meer overzicht te krijgen over schoolwerk en/of leerwerk op een andere manier aan te pakken.

Steunlessen

In de eerste drie leerjaren kan uw kind vanaf midden november bij verschillende vakken steunlessen krijgen als het de leerstof moeilijk vindt of een achterstand heeft opgelopen. Deze steunlessen worden gegeven door onze vakdocenten en vinden vaak plaats tijdens het 7e of 8e lesuur.

Zorgadviesteam

Het zorgadviesteam (ZAT) is een adviesorgaan voor school. Het is een multidisciplinair overleg ten behoeve van leerlingenzorg in het voortgezet onderwijs, waarin naast ondersteuningsmedewerkers van de school ook deskundigen van externe instanties (o.a. leerplichtambtenaar, jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk) participeren. Het doel van het ZAT is om vanuit verschillende invalshoeken de hulpvraag van de leerling en/of ouders te analyseren, om vervolgens gezamenlijk te bepalen wat de beste route voor hulp/ondersteuning is.

Het ZAT komt een keer per zes weken bijeen.

Dug-out

Dit is een lokaal dat speciaal is ingericht om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op te kunnen vangen.

Trainingen

Op Het Streek worden jaarlijks diverse trainingen voor leerlingen georganiseerd. Zo kunnen onderbouwleerlingen die veel last hebben van faalangst meedoen aan een faalangstreductietraining. Voor examenleerlingen is er de examenvreestraining. Leerlingen uit klas 1, 2 en 3 die mogen groeien in hun zelfvertrouwen kunnen deelnemen aan een Rots & Watertraining. Voor bovenbouwleerlingen organiseren we jaarlijks de ‘ACT your way’ training waarin leerlingen die worstelen op een bepaald vlak (bijv. motivatieproblematiek, perfectionisme, (overmatige) stress, beginnende somberheidsklachten, (sociale) onzekerheid, angstige gevoelens) handvatten krijgen om hiermee om te gaan. Tot slot is er voor onderbouwleerlingen die moeite hebben met plannen en organiseren de mogelijkheid om deel te nemen aan de training plannen, organiseren en leerstrategieën.

Sociale veiligheid

Binnen Het Streek werken wij met een protocol sociale veiligheid. Onze coördinator sociale veiligheid is mevrouw Verhoeven (mvh@hetstreek.nl).

Dyslexie

Onze dyslexiecoach helpt dyslectische leerlingen en leerlingen met problemen op het gebied van lezen en spellen. Ook regelt hij faciliteiten voor leerlingen die daar recht op hebben. Onze dyslexiecoach is de heer Lemstra, MSen (fle@hetstreek.nl).

Bekijk hier het dyslexiebeleid
Bekijk hier het dyslexieprotocol

Dyscalculie

Het Streek kan leerlingen met dyscalculie hulp bieden bij het beperken van de gevolgen van deze leerstoornis door middel van accepteren, remediëren, compenseren en/of dispenseren.

Bekijk hier het dyscalculiebeleid
Bekijk hier het dyscalculieprotocol

Remedial teaching

Leerlingen met complexe leerproblematiek kunnen terecht bij onze remedial teacher.

OP HET STREEK KUN JE JE VERDER ONTWIKKELEN

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!

Laptops in de les (BYOD)

Laptops in de les (BYOD)

Het Streek Lyceum biedt onderwijs dat bij jou past

Meteen vanaf de brugklas nemen alle leerlingen op Het Streek Lyceum een device mee naar de les. Een device is op het Streek Lyceum een laptop. In (een deel van) de les wordt het device gebruikt als ondersteuning van het onderwijs.

Werken aan 21e-eeuwse vaardigheden

Verschillende vakken maken bijvoorbeeld gebruik van een digitaal werkboek. Je kunt zo in je eigen tempo werken. Een ander voordeel is dat je direct feedback krijgt: is je antwoord goed of fout? Hoe zou je het kunnen verbeteren? Ook tijdens de instructie maken docenten regelmatig gebruik van de devices. Je werkt bijvoorbeeld met het programma LessopUp, waarin je filmpjes kunt bekijken, vragen kunt beantwoorden en opdrachten kunt maken. Zo leren we jou 21ste-eeuwse vaardigheden aan als (digitaal) samenwerken, creatief en kritisch denken.

Aanschaf

Als ouders draagt u zelf zorg voor een aanschaf van een geschikt device voor uw zoon of dochter. Wanneer u zelf een laptop aanschaft, dient die te voldoen aan een aantal eisen. Zo moet het een Windows-device zijn, moet de accu voldoende lang meegaan en is het fijn als het device voorzien is van een stevige beschermhoes. U kunt zelf een device aanschaffen of gebruik maken van het aanbod van The Rent Company, onze samenwerkingspartner.

The Rent Company

Het Streek Lyceum werkt sinds enkele jaren samen met The Rent Company. The Rent Company verstrekt devices via een huurkoopconstructie, waardoor ouders voor een vast bedrag per maand een device kunnen aanschaffen. Ouders van leerlingen in de brugklassen worden in het voorjaar nader geïnformeerd over het BYOD-project en over de mogelijkheden tot aanschaf van een device via The Rent Company.

Voor meer informatie over huur of koop via The Rent Company, kijk hier.
Voor veel gestelde vragen, kijk hier.

ONTDEK HET STREEK LYCEUM

Bekijk hier de informatie van The Rent Company

Waarom een educatie laptop?

Een kijkje bij The Rent Company

Hoe werkt easy4u?

CONTACTPERSOON

HEB JE EEN VRAAG? STEL HEM GERUST

Heb je vragen over laptops op Het Streek Lyceum? Stel die dan aan de heer Spoelstra esp@hetstreek.nl, teamleider brugklassen, of aan mevrouw Keizer jkz@hetstreek.nl, teamleider havo onderbouw.

OP HET STREEK KUN JE JE VERDER ONTWIKKELEN

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!

Bèta Challenge

Bèta Challenge

Het Streek Lyceum biedt onderwijs dat bij jou past

Ga je naar de brugklas mavo/havo op Het Streek Lyceum, dan maak je kennis met Bèta Challenge. Dat doe je bij het vak Technologie en Toepassing (T&T). Een challenge is een uitdaging. Bèta Challenge is met boeiende projecten dé uitdaging voor mavoleerlingen. In de brugklas werk je aan een eerste project bij het vak technologie en toepassing. In de tweede helft van het brugjaar mavo/havo – dus vanaf januari – leer je eerst hoe je omgaat met materialen en gereedschap. Daarna ga je met het vak aan de slag met projecten. Daarbij krijg je te maken met bedrijven en mbo-opleidingen in Ede of omgeving.

Zoeken naar een oplossing

Stel je voor dat een bedrijf bij ons op school komt. Bij jou in de klas. De vraag is dan of je mee wilt denken bij het vinden van een technologische oplossing voor een probleem. Jij gaat dan als onderdeel van een team meewerken aan die oplossing! Gaaf toch?!

Meubelmaker

Een van de opdrachtgevers was de afgelopen jaren een meubelmaker. Ontwerp een stoel die heerlijk zit. Dat was de uitdaging waarmee hij leerlingen aan het werk zette. Ze verzamelden eerst ideeën. Ze maakten tekeningen. Ze praatten met de meubelmaker en ze brachten een bezoek aan de afdeling Houtbewerking van het Technova. Na al dat voorwerk gingen ze echt aan de slag. De resultaten mochten er zijn. De leerlingen presenteerden die trots aan de ouders, medeleerlingen en andere belangstellenden.

Na de brugklas

Na de brugklas begint Bèta Challenge pas echt. Door de projecten in 2 en 3 mavo ga je ontdekken welk vakkenpakket je leuk vindt. Welke vervolgopleiding helemaal bij je past. Je gaat op bezoek bij verschillende mbo-opleidingen. Op een leuke manier maak je zo kennis met het mbo en het bedrijfsleven. Het Streek biedt als enige school in de regio Ede deze uitdagende leerroute ook in mavo 4 aan.

CONTACTPERSOON

HEB JE EEN VRAAG? STEL HEM GERUST

Meer weten over Bèta Challenge? Stel je vraag aan mevrouw Alberts wal@hetstreek.nl, coördinator, of aan mevrouw Jungebju@hetstreek.nl.

BELANGRIJK OP HET STREEK LYCEUM

BEKIJK HIER WAAR WIJ WAARDE AAN HECHTEN IN ONS ONDERWIJS

Keuzeaanbod

Op Het Streek Lyceum krijg je ruimte om te kiezen wat bij je past: Extra sport, Cambridge Engels, Béta Challenge of Cultuur & media, bijvoorbeeld.

ONDERSTEUNING

Vanaf de start van je schoolloopbaan op Het Streek Lyceum hebben we aandacht voor jou en voor wat je nodig hebt om de middelbare school succesvol te doorlopen. Lees hier meer.

LAPTOPS IN DE LES

Op Het Streek Lyceum neem je iedere dag je eigen laptop mee om, naast je schoolboeken, in de lessen te gebruiken. Lees hier meer over.

Buitenschoolse activiteiten

Op Het Streek Lyceum valt er ook naast de lessen van alles voor jou te beleven aan culturele en sportieve activiteiten. Zo organiseren we jaarlijks zeil- en skikampen. Lees hier meer.

OP HET STREEK KUN JE JE VERDER ONTWIKKELEN

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!

Cambridge Engels

Cambridge Engels

Het Streek Lyceum biedt onderwijs dat bij jou past

In de havo- en vwo-bovenbouw van Het Streek kun je kiezen voor Cambridge Engels. Je volgt dit vak in plaats van het reguliere vak Engels. Je krijgt zo een unieke kans om te laten zien dat je een uitblinker bent in Engels!

Waarom Cambridge English?

Het Cambridge English-certificate wordt wereldwijd door meer dan 20.000 universiteiten en werkgevers erkend. Het volgen van de lessen en behalen van een certificaat na het examen is dus niet alleen goed voor je vaardigheden in het Engels en voor je zelfvertrouwen, maar ook voor je toekomst! Het laat zien dat je extra inspanning hebt geleverd, dat je houdt van een uitdaging en dat je Engels spreekt en schrijft op een hoog niveau.

Voor wie?

In klas 3 havo en vwo is er een voorlichtingsavond voor jou en je ouders om meer te horen over Cambridge English. Uiteraard kan je docent Engels je informatie geven. Als je belangstelling hebt, dan geeft hij of zij ook aan of het iets voor jou is. Engels spreken moet in ieder geval geen probleem voor je zijn, want dat zal je veel moeten doen als je Cambridge English volgt.

Deelname wordt bepaald na een intaketest (lezen, woordenschat en schrijven). Aan de hand van de uitslag van de intaketest en een aantal andere criteria (zoals bepaalde cijfers voor Engels en je complete cijferlijst) maken we bekend of je bent geplaatst voor Cambridge Engels of dat regulier Engels beter voor je is.

FCE en CPE

Op Het Streek Lyceum volg je na plaatsing voor Cambridge English het vak FCE (havo 4) of CPE (vwo 4 en 5). Er zijn vier lessen FCE en CPE per week. In die lessen oefen je alle vaardigheden en word je goed getraind en voorbereid op het examen. Voor FCE en CPE vragen we een extra ouderbijdrage waaruit ondere andere het gebruikte lesmateriaal en een online oefentest betaald wordt.

In havo 4 doe je in juni het FCE-examen, opgedeeld in een speaking exam op één dagdeel en een examen over andere vaardigheden op een andere dag. In vwo 5 is het examen ook in juni. In april maak je in overleg met de docent de keuze voor een CAE-(Cambridge Advanced English) of CPE (Proficiency)-examen. De examens zijn niet op school, maar op een locatie die door Cambridge wordt bepaald. Je reist met medeleerlingen hier naartoe.

Voor de examens worden apart kosten in rekening gebracht bij ouders. Deze kosten zijn onder andere voor de Cambridge-organisatie die de examens afneemt en nakijkt en voor het certificaat dat je ontvangt.

CONTACTPERSOON

HEB JE EEN VRAAG? STEL HEM GERUST

Meer weten over Cambridge engels? Stel je vraag aan één van de docenten engels, mevrouw Bootsma tbo@hetstreek.nl of meneer Van Lenthe, teamleider vwo bovenbouw tle@hetstreek.nl.

BELANGRIJK OP HET STREEK LYCEUM

BEKIJK HIER WAAR WIJ WAARDE AAN HECHTEN IN ONS ONDERWIJS

Keuzeaanbod

Op Het Streek Lyceum krijg je ruimte om te kiezen wat bij je past: Extra sport, Cambridge Engels, Béta Challenge of Cultuur & media, bijvoorbeeld.

ONDERSTEUNING

Vanaf de start van je schoolloopbaan op Het Streek Lyceum hebben we aandacht voor jou en voor wat je nodig hebt om de middelbare school succesvol te doorlopen. Lees hier meer.

LAPTOPS IN DE LES

Op Het Streek Lyceum neem je iedere dag je eigen laptop mee om, naast je schoolboeken, in de lessen te gebruiken. Lees hier meer over.

Buitenschoolse activiteiten

Op Het Streek Lyceum valt er ook naast de lessen van alles voor jou te beleven aan culturele en sportieve activiteiten. Zo organiseren we jaarlijks zeil- en skikampen. Lees hier meer.

OP HET STREEK KUN JE JE VERDER ONTWIKKELEN

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!

BO+

Extra bewegingsonderwijs (BO+)

Het Streek Lyceum biedt onderwijs dat bij jou past

BO+ staat voor extra (+) bewegingsonderwijs (BO). Het is een keuzeprogramma voor alle leerlingen uit de brugklassen mavo/havo en havo/vwo op Het Streek Lyceum. In het eerste halfjaar volg je BO+ naast je reguliere lessen. In het tweede halfjaar is het één van de keuzevakken die we aanbieden. Zo kun je een half of een heel jaar lang twee uur extra sporten!

Werken in blokken

Bij BO+ werken we in blokken die 6 tot 8 weken duren. Ieder blok heeft een thema. Het blok eindigt met een afsluitende activiteit. Je ouders zijn daarbij regelmatig welkom! Thema’s die de afgelopen jaren bij BO+ aan bod kwamen, zijn:

 • Verleg een grens: Je oefent met zwemmen, hardlopen en mountainbiken. We sluiten af met een triathlon.
 • Circusproject: Je maakt kennis met verschillende circusonderdelen en je werkt met de rest van je team toe naar een circusvoorstelling.
 • Trendsporten: Je ontdekt de laatste trends op het gebied van sport en bewegen. Voorbeelden: biketrial, indoorgolf, freerunning, ropeskipping.
 • Reis om de wereld: We gaan op zoek naar typische sporten in een land of werelddeel. Denk aan cricket uit Engeland, beachvolleybal of beachsoccer uit Brazilië óf zelfverdedigingssporten uit Azië.

CONTACTPERSOON

HEB JE EEN VRAAG? STEL HEM GERUST

Meer weten over BO+? Stel je vraag aan onze docent BO+, de heer Van Essen hes@hetstreek.nl.

BELANGRIJK OP HET STREEK LYCEUM

BEKIJK HIER WAAR WIJ WAARDE AAN HECHTEN IN ONS ONDERWIJS

Keuzeaanbod

Op Het Streek Lyceum krijg je ruimte om te kiezen wat bij je past: Extra sport, Cambridge Engels, Béta Challenge of Cultuur & media, bijvoorbeeld.

ONDERSTEUNING

Vanaf de start van je schoolloopbaan op Het Streek Lyceum hebben we aandacht voor jou en voor wat je nodig hebt om de middelbare school succesvol te doorlopen. Lees hier meer.

LAPTOPS IN DE LES

Op Het Streek Lyceum neem je iedere dag je eigen laptop mee om, naast je schoolboeken, in de lessen te gebruiken. Lees hier meer over.

Buitenschoolse activiteiten

Op Het Streek Lyceum valt er ook naast de lessen van alles voor jou te beleven aan culturele en sportieve activiteiten. Zo organiseren we jaarlijks zeil- en skikampen. Lees hier meer.

OP HET STREEK KUN JE JE VERDER ONTWIKKELEN

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!

Praktisch Lyceum

Praktische informatie

Goed geregeld bij Het Streek Lyceum

Hoe laat beginnen de lessen? Wanneer zijn de vakanties? Wat doe je als je ziek bent? Hoe leen of verleng je een boek bij de mediatheek? Je leest hier allerlei praktische informatie die van belang is als je leerling of ouder van een leerling van Het Streek Lyceum bent.

Lestijden en vakanties

Lesrooster en vakantierooster

45-minutenrooster

Wij werken op Het Streek Lyceum met een 45-minutenrooster.

1e lesuur 08.30-09.15
2e lesuur 09.15-10.00
Pauze 10.00-10.15
3e lesuur 10.15-11.00
4e lesuur 11.00-11.45
Pauze (lj. 1 en 2) 11.45-12.15
5e lesuur (lj. 3 t/m 6) 11.45-12.30
Pauze (lj. 3 t/m 6) 12.30-13.00
5e lesuur (lj. 1 en 2) 12.15-13.00
6e lesuur 13.00-13.45
7e lesuur 13.45-14.30
Pauze 14.30-14.40
8e lesuur 14.40-15.25
9e lesuur 15.25-16.10

Vakanties

De vakanties voor schooljaar 2023-2024.

Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m
5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m
23 februari 2024
Paasmaandag 1 april 2024
Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2024
Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
Pinkstermaandag 20 mei 2024
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024

De vakanties voor schooljaar 2024-2025.

Herfstvakantie 28 oktober t/m 1 november 2024
Kerstvakantie 23 december 2024 t/m
3 januari 2025
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m
28 februari 2025
Meivakantie 21 april t/m 5 mei 2025
Hemelvaart 29 en 30 mei 2025
Pinkstermaandag 9 juni 2025
Zomervakantie 21 juli t/m 29 augustus 2025

Absentiemeldingen

Afwezig? Laat het ons weten!

Bij ziekte

Is uw zoon of dochter ziek, dan dient u de school daarvan ‘s morgens voor 9.00 uur telefonisch in te lichten. Het kan zijn dat de absentie langer dan een dag duurt. Dan kunt u ervoor kiezen om dagelijks te bellen tijdens de ziekteperiode óf uw zoon of dochter moet binnen 48 uur nadat hij/zij weer beter is een volledig ingevuld en ondertekend absentiebriefje deponeren in de brievenbus bij verzuimbeheer. Deze briefjes kan uw kind halen bij verzuimbeheer of u kunt ze zelf downloaden. De briefjes zijn te vinden op Intranet.

Dokter of tandarts

Moet uw zoon of dochter naar de dokter, de tandarts etc. en kan dat bezoek beslist niet buiten de lessen afgesproken worden, dan meldt u dit vooraf telefonisch óf uw zoon/dochter levert uiterlijk 1 dag voorafgaand aan het bezoek een absentiebriefje in.

Valt het bezoek tijdens een toets dan dient uw zoon/dochter dit vooraf te melden bij de docent die de toets geeft. Als de melding of het absentiebriefje niet vooraf is gedaan/ingeleverd wordt uw zoon/dochter geacht bij de toets aanwezig te zijn.

Bijzonder verlof

Voor afwezigheid om een andere reden dan ziekte (bijvoorbeeld voor een begrafenis of een trouwerij) die niet langer duurt dan ten hoogste één schooldag moet u minimaal 24 uur van tevoren schriftelijk vrijaf vragen bij de teamleider. Dit kan via het formulier ‘Aanvraag bijzonder verlof’. Het formulier is verkrijgbaar bij de receptie. U kunt het ook downloaden vanuit ons Intranet.

Op vakantie met uw kinderen?

Wilt u met uw kind of kinderen op vakantie gaan? Wij wensen u een heerlijke tijd toe. Maar wij verplichten u in principe wel om die vakantie af te stemmen op de vrije dagen die de school heeft vastgesteld (zie lestijden en vakanties). Alleen om dringende redenen mag u en mogen wij hiervan afwijken volgens de regels van de leerplichtwet. Bij kortdurende afwezigheid beslist de teamleider. Gaat het om een wat langere periode en betreft het leerplichtige leerlingen, dan brengt de teamleider een advies uit aan de afdeling leerplicht van de gemeente. Deze instantie neemt vervolgens de beslissing. Ouders hebben altijd het recht om tegen een genomen beslissing in beroep te gaan.

S-uren

S-uren zijn studie-uren die je naast je gewone lessen inplant om zelfstandig aan schooltaken te werken (huiswerk, praktische opdrachten, verslagen, …). Ze zijn bedoeld om je zelfstandigheid te vergroten, om te zorgen dat je tijdens schooltijden zo veel mogelijk voor school kan doen (en minder thuis) en om je voor te bereiden op je vervolgopleiding waarin je veel zelf moet plannen en organiseren.

Ook al hoef je geen S-uren te maken, toch moet je zorgen dat je een keer hebt ingelogd in het systeem! Het S-uren systeem wordt later in het schooljaar gebruikt om je in te schrijven voor de herkansingen.

Decanaat

Zoek je iemand die je kan helpen bij de keuze van een vervolgstudie of een beroep? Dan kan je terecht bij de decaan. De decanen bij ons op school zijn:

Om je te helpen bij het maken van een goede keuze, organiseren de decanen jaarlijks verschillende activiteiten, bijvoorbeeld een vakkenvoorlichtingsavond, profielkeuzedagen en stage- en meeloopdagen.

Mediatheek

Je bent van harte welkom in de mediatheek! In onze studieruimte kun je komen studeren, een boek lenen of een computer gebruiken. Voor een overzicht van de boeken in onze collectie ga je naar onze website. Daar vind je ook de krantenbank, uittrekselbank en informatie over bijvoorbeeld lezen voor de lijst!

Klik op de link om naar onze website te gaan. 

Pauzes

Op Het Streek Lyceum heb je twee pauzes op een lesdag: een kleine en een grote pauze. De kleine pauze duurt voor alle leerlingen van 10.00 – 10.15 uur. De grote pauze is gescheiden: leerlingen uit leerjaar 1 en 2 hebben pauze van 11.45 – 12.15 uur. Leerlingen uit leerjaar 3 en hoger van 12.30 – 13.00 uur. Zo zorgen we dat je altijd een plekje hebt om rustig te eten!

Telefoonbeleid

Beste leerling,

Je hebt het vast al via je je mentor en/of ouders gehoord dat er een nieuw telefoonbeleid komt. Vanaf maandag 12 februari geldt de afspraak: ‘Thuis of in de kluis!’

We kunnen ons voorstellen dat dit voor sommige leerlingen vragen oproept en dat dit erg wennen zal zijn. Misschien ben je wel niet zo blij met dit besluit en heb je vragen. Bijvoorbeeld: waarom waren die telefoontassen niet genoeg? En hoe weet ik nu of er roosterwijzigingen zijn? Of: wat moet ik dán doen in de pauze?

Hiervoor hebben we een Q&A (Question and Answer) gemaakt:

Q&A

Waarom mag de telefoon niet in school gebruikt worden?

 • We vinden het belangrijk dat jij de lessen goed kunt volgen. De telefoon is een afleider en zorgt er op die manier voor dat je minder geconcentreerd bent in de les.
 • Sociaal gedrag. We vinden het belangrijk dat je in de vrije momenten, tussen de lessen en in de pauzes met elkaar praat.
 • De telefoon kan op school niet meer worden misbruikt om filmpjes of foto’s te delen van medeleerlingen zonder dat daar toestemming voor is gegeven.

Maar waren die telefoontassen niet genoeg?

De telefoontas in de klas zorgt nog steeds voor afleiding door de geluidjes of lichtjes die uit de telefoons in de telefoontas komen. Een groot aantal leerlingen si dan toch (onbewust) bezig met zijn/haar telefoon.

Hoe ziet een mobielvrije schooldag eruit?

 1. Je neemt je telefoon niet mee naar school.
 2. Je legt je telefoon meteen bij binnenkomst op school in je kluis. Aan het einde van de dag kun je je telefoon weer uit de kluis halen. De telefoon gaat dus niet meer naar het leslokaal en mag niet gebruikt worden in de gangen, aula of op het schoolplein.

Geldt de regel voor alle leerlingen?

Ja, de regel geldt voor onder- en bovenbouwleerlingen. De enige uitzondering zijn leerlingen met een medische urgentie of een bijzondere ondersteuningsbehoefte. Deze leerlingen krijgen een telefoonpas en mogen de telefoon alleen gebruiken voor de doeleinden zoals afgesproken. Voor de rest geldt ook voor deze leerlingen dat we een mobielvrije school zijn.

Wat als ik les heb bij Het College of naar de gymles moet?

 • Heb je gymles dan laat je de mobiele telefoon in principe in de kluis liggen*. Je neemt je telefoon natuurlijk wel mee als de gymlessen de eerste of laatste lesuren zijn.
 • Heb je les op Het College (onderzoeken & ontwerpen of technologie & toepassing) dan laat je de telefoon in de kluis liggen. Ook op die locatie geldt het telefoonbeleid. Je hebt hierover al een mail ontvangen omdat op het College het telefoonbeleid eerder is gestart.

Mag ik ook in de pauze geen telefoon?

Zodra je zichtbaar bent in de school is de telefoon weg. Ook in de pauze geldt: telefoon uit de kluis.. dan ook naar huis. 

Wat moet ik dán doen in de pauze?

Scholen die al langer mobielvrij zijn ervaren dat leerlingen weer meer met elkaar gaan praten. Leerlingen zien weer meer naar elkaar om en we hopen dat jullie dat ook gaan ervaren. Heb je zelf ideeën om de pauzes in het nieuwe gebouw gezelliger te maken? Lever je ideeën dan in bij Onesiforus of bij de leerlingenraad: leerlingenraad.lyceum@hetstreek.nl.

Hoe kan ik nu betalen bij de kantine?

Met een bankpas of contant geld.

Mag ik mijn mobiel gebruiken tijdens een schoolreis of dagexcursie?

Tijdens een activiteit geeft de begeleiding aan op welke momenten de mobiele telefoon gebruikt mag worden. Onderweg (bus/trein) mag de mobiele telefoon gebruikt worden, maar je bergt de telefoon op wanneer je toegesproken wordt, of de begeleiding daarom vraagt.

Ik heb een smartwatch, mag ik die gebruiken?

Je mag je smartwatch gebruiken als horloge, maar niet voor andere doeleinden.

Mag ik onder schooltijd op mijn laptop om mijn social media bij te werken?

 • Een laptop (of ander device) gebruik je alleen voor schooldoeleinden.
 • Gebruik je de laptop voor andere zaken dan kan je daarop aangesproken worden.

Ik gebruik mijn telefoon om mijn rooster te checken. Hoe weet ik nu in welk lokaal ik les heb en/of er nog roosterwijzigingen zijn?

 • Een papieren agenda kan hiervoor uitkomst bieden.
 • Roosterwijzigingen worden of tijdig in het rooster gezet (voor 8 uur ‘s morgens) of via de teamleider aan de klas doorgegeven.

Hoe ben ik onder schooltijd bereikbaar voor mijn ouder(s)/verzorger(s)?

 • Je ouders/verzorgers kunnen je bereiken via het telefoonnummer van school: 0318-632505 (Het Streek Lyceum) of 0318-477100 (Het Streek College).
 • Bij noodgevallen kan je naar huis bellen bij verzuimbeheer of de receptie.

Wat gebeurt er als ik me niet aan de afspraken houd?

Als je binnen de school of op het schoolterrein wordt gezien met je mobiele telefoon, dan moet je deze inleveren bij de receptie.

Daar gaan we natuurlijk niet vanuit, maar het kan een keer voorkomen. Onderstaand kun je lezen wat we van jou en je ouder(s)/verzorger(s) verwachten als zo’n situatie zich voordoet.

 • 1e & 2e keer inname: vanaf 15.00 uur kan je de telefoon ophalen bij de receptie, Wanneer je later uit bent haal je de telefoon op na afloop van je laatste lesuur. De inname van de telefoon wordt geregistreerd in Magister.
 • 3e & 4e  keer inname: er volgt een telefoontje naar huis.
 • 5e keer inname: er volgt een gesprek op school met leerling, ouders/verzorgers en teamleider.

Mag het personeel wel de telefoon gebruiken?

Personeel mag functioneel gebruik maken van hun mobiele telefoon. Dit om toegang te verkrijgen tot Magister of om Zermelo te raadplegen. Docenten moeten soms gebruik maken van hun mobiele telefoon omdat er weinig vaste telefoons in het gebouw zijn. Het personeel heeft echter een voorbeeldfunctie dus voor hen geldt dat gebruik van de mobiele telefoon in het zicht van leerlingen niet gebeurt, tenzij noodzakelijk uit hoofde van hun functie.

Binnen de school is er ook een groep collega’s voor wie het werk met zich meebrengt dat ze veel van de telefoon gebruik moeten maken. Het is logisch dat er voor deze groep geen beperkingen gelden.

Waar dien ik me van bewust te zijn om ongelukken in het verkeer te voorkomen?

Overdag kun je niet meer op je mobiele telefoon en na schooltijd stap je op de fiets. Je social media op de fiets bijwerken is niet verstandig. Er gebeuren helaas veel ongelukken door het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer. Wees je hiervan bewust en berg je mobiele telefoon nog even op als je aan het verkeer deelneemt.

Leerlingactiviteiten

Denk mee en organiseer leuke activteiten

Leerlingenraad

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen met ons kunnen meedenken. Zo wordt Het Streek écht jouw school! Daarom heeft onze school een actieve leerlingenraad. Zij gaan het gesprek aan met leerlingen van onze school en spreken regelmatig met de rector.  Op Instagram (@llrhetstreek) kun je de leerlingenraad volgen!

Onesiforus

Onesiforus is de naam van de leerlingen- en activiteitencommissie op Het Streek Lyceum. Tijdens de jaarlijkse stuntweek in oktober voeren twee groepen leerlingen een verkiezingscampagne en strijden ze tegen elkaar om de titel Onesiforus. Dit doen ze onder andere door posters op te hangen, T-shirts te verkopen en een stuntfilm te vertonen. Aan het einde van de stuntweek kunnen de leerlingen op één van de verkiesbare groepen stemmen tijdens het jaarlijkse verkiezingsfeest. Wie met de verkiezingsoverwinning naar huis gaat, is het nieuwe bestuur van Onesiforus.

Onesiforus organiseert in een schooljaar onder andere Sinterklaas, het Kerstgala, Valentijn, schoolfeesten en de wintersportdag. Ook bedenken ze eigen feesten of acties en hebben ze een speciaal ledenfeest. Door deze feesten en activiteiten wordt het schooljaar zo leuk mogelijk voor iedereen!

Op Instagram (@royaltyonesiforus) vind je alles wat je over de huidige Onesiforus en haar activiteiten moet weten.

Musical

Elke twee jaar organiseert Het Streek Lyceum een spetterende musical. In het schooljaar 2021-2022 voeren we ‘Deliver Us’ op, een bewerking van het verhaal van Mozes. Zo’n 100 leerlingen, oud-leerlingen en docenten werken vóór en achter de schermen samen om in het voorjaar een fantastische voorstelling neer te zetten. Op Instagram (@musicalhetstreek) en via Youtube (musical Het Streek) zie je meer!

Schoolkrant  ‘Streekbuis’

Vier keer per jaar verschijnt er een ‘Streekbuis’: de schoolkrant die hélemaal geschreven is voor en door leerlingen. Verwonder je over de uitspraken van docenten in de vaste rubriek ‘Streektaal’ en lees in de ‘Docentenbattle’ hoe het gaat als docenten elkaars lessen overnemen. Volg de redactie van de Streekbuis ook op Instagram (@streekbuis)!

ONE

ONE is een groep leerlingen van Het Streek Lyceum, die samen met elkaar God beter willen leren kennen. Ze willen samen als christenen vanuit allerlei verschillende kerken en richtingen op school één zijn. Dit doen ze door als groep vier keer per jaar een avond te organiseren waarin ze samen eten, zingen, naar een spreker luisteren en gewoon gezellig chillen. Samen tijd maken voor God en elkaar helpen om op school christen te zijn, zodat we aan iedereen Gods liefde kunnen laten zien.

Aanmelden

KOM NAAR HET STREEK IN EDE!

Leerjaar 1

Voor het eerst naar de middelbare school, dat is leuk en spannend tegelijk! Ben jij nieuwsgierig hoe dat is? Neem hier een kijkje. Dan lees je alles over de verschillende leerstromen en kun je filmpjes en webinars bekijken. Je leest wanneer onze Open Dag is en wanneer de themamiddagen en open lessen zijn. En belangrijk: hoe jij je kunt aanmelden. Informatie over de aanmeldprocedure lees je hier.

Leerjaar 2 of hoger

Zit je in leerjaar 2 of hoger en wil je in het huidige of in het nieuwe schooljaar overstappen naar Het Streek Lyceum? Vul dan het aanmeldformulier in en mail dat naar info.lyceum@hetstreek.nl. De teamleider van de afdeling neemt contact met je op.

Locatieleiding

Leiding Het Streek Lyceum

Het team bestaat uit (v.l.n.r.):  dhr. A.T.C. van Lenthe, teamleider vwo 4/5/6; mw. E.C.M. Junge-Mieras, teamleider mavo 2/3/4; dhr. E. Spoelstra, teamleider brugklas; dhr. H. van den Top, rector;  dhr. R.T.A. Adriaens, teamleider vwo 2/3; mw. J.L.  Keizer, teamleider havo 4/5 en dhr. G. Wachtmeester, teamleider havo 2/3

Publicaties

BEKIJK EN DOWNLOAD ALLE INFORMATIE

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerling vermeld. Naast het leerlingenstatuut hebben we net als elke andere school een schoolgids. Dit is geregeld in de Kwaliteitswet voor scholen in het voortgezet onderwijs. Ook maken we ouders wegwijs in onze organisatie. We vertellen hoe wij de overdracht van kennis en vaardigheden vorm willen geven in ons onderwijs. Tot slot hebben we om op een prettige manier naar school te kunnen, met elkaar afspraken gemaakt. Wil je ze nog eens doornemen? Je kunt alle documenten hieronder bekijken.

Shelf Wood
Shelf Wood

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!

Nieuws Lyceum

MEDEDELINGEN

BLIJF OP DE HOOGTE

BEKIJK HIER AL HET NIEUWS VAN HET STREEK LYCEUM

SOCIAL MEDIA
LYCEUM

Volg Het Streek Lyceum op Facebook en Instagram. Bekijk hier de laatste posts van ons.

AGENDA
LYCEUM

Bekijk de actuele evenementen en agenda van Het Streek. Ontdek wat er komen gaat.

NIEUWBOUW
LYCEUM

De voorbereidingen voor het nieuwe gebouw van Het Streek Lyceum zijn in volle gang.

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!

Lyceum Actueel

BLIJF OP DE HOOGTE

BEKIJK HIER AL HET NIEUWS VAN HET STREEK LYCEUM

SOCIAL MEDIA
LYCEUM

Volg Het Streek Lyceum op Facebook en Instagram. Bekijk hier de laatste posts van ons.

AGENDA
LYCEUM

Bekijk de actuele activiteiten en agenda van Het Streek Lyceum. Ontdek wat er komen gaat.

NIEUWBOUW
LYCEUM

De voorbereidingen voor het nieuwe gebouw van Het Streek Lyceum zijn in volle gang.

volg ons op social media, Stay tuned!

OP HET STREEK IS ELKE DAG WAT TE BELEVEN!

Toneel, debat en creatief schrijven. In korte tijd maakten onze leerlingen er iets moois van tijdens de gymnasiummiddag. 🏛️

Toneel, debat en creatief schrijven. In korte tijd maakten onze leerlingen er iets moois van tijdens de gymnasiummiddag. 🏛️ ...

Zit je in groep 8 en heb je je al aangemeld voor onze school? Het kan nog tot en met 31 maart. #hetstreek #aanmelden #groep8 #landelijkeaanmeldweek #voortgezetonderwijs #middelbareschool

Zit je in groep 8 en heb je je al aangemeld voor onze school? Het kan nog tot en met 31 maart. #hetstreek #aanmelden #groep8 #landelijkeaanmeldweek #voortgezetonderwijs #middelbareschool ...

Zien we jouw zoon of dochter volgend schooljaar op Het Streek College of Het Streek Lyceum? Deze week kunnen groep 8-leerlingen zich aanmelden voor volgend schooljaar. Dat kan tot en met 31 maart a.s. Dan eindigt namelijk de landelijke, centrale aanmeldingsperiode voor het voortgezet onderwijs. Aanmelden: https://7702.leerlinq.app/

hashtag#samenlerensamenleven hashtag#aanmeldweek hashtag#brugklas hashtag#vo hashtag#ede

Zien we jouw zoon of dochter volgend schooljaar op Het Streek College of Het Streek Lyceum? Deze week kunnen groep 8-leerlingen zich aanmelden voor volgend schooljaar. Dat kan tot en met 31 maart a.s. Dan eindigt namelijk de landelijke, centrale aanmeldingsperiode voor het voortgezet onderwijs. Aanmelden: https://7702.leerlinq.app/

hashtag#samenlerensamenleven hashtag#aanmeldweek hashtag#brugklas hashtag#vo hashtag#ede
...

Zien we jouw zoon of dochter volgend schooljaar op Het Streek College of Het Streek Lyceum? Deze week kunnen groep 8-leerlingen zich aanmelden voor volgend schooljaar. Dat kan tot en met 31 maart a.s. Dan eindigt namelijk de landelijke, centrale aanmeldingsperiode voor het voortgezet onderwijs. Aanmelden: https://7702.leerlinq.app/

#samenlerensamenleven #aanmeldweek #brugklas #vo #ede

Zien we jouw zoon of dochter volgend schooljaar op Het Streek College of Het Streek Lyceum? Deze week kunnen groep 8-leerlingen zich aanmelden voor volgend schooljaar. Dat kan tot en met 31 maart a.s. Dan eindigt namelijk de landelijke, centrale aanmeldingsperiode voor het voortgezet onderwijs. Aanmelden: https://7702.leerlinq.app/

#samenlerensamenleven #aanmeldweek #brugklas #vo #ede
...

Nog een week en dan kun je je aanmelden voor onze school. Zit je in groep 8? Dan heb je een flyer via school gekregen met alle informatie over de aanmelding. Kijk op www.vo-ede.nl voor meer info!

Nog een week en dan kun je je aanmelden voor onze school. Zit je in groep 8? Dan heb je een flyer via school gekregen met alle informatie over de aanmelding. Kijk op www.vo-ede.nl voor meer info! ...

Tijdens de Engelse les hebben H1X, H1B en V1A/G vandaag aandacht besteed aan St.Patricks Day. Deze nationale feestdag wordt, vooral in Ierland, op zondag 17 maart gevierd ☘️🎩🇮🇪

Tijdens de Engelse les hebben H1X, H1B en V1A/G vandaag aandacht besteed aan St.Patricks Day. Deze nationale feestdag wordt, vooral in Ierland, op zondag 17 maart gevierd ☘️🎩🇮🇪 ...

Word jij vandaag ook verrast?! ❤️ @victoriousonesiforus #Valentijnsdag

Word jij vandaag ook verrast?! ❤️ @victoriousonesiforus #Valentijnsdag ...

De leerlingen die op 2 en 3 februari meegedaan hebben aan de actie van @zipyourlip.nl hebben een heel mooi bedrag opgehaald!! 💪🏻 Met dank aan de @llrhetstreek voor het organiseren!! #24uurnieteten #samenlerensamenleven

De leerlingen die op 2 en 3 februari meegedaan hebben aan de actie van @zipyourlip.nl hebben een heel mooi bedrag opgehaald!! 💪🏻 Met dank aan de @llrhetstreek voor het organiseren!! #24uurnieteten #samenlerensamenleven ...

Je hebt het vast al gehoord: er komt een nieuw telefoonbeleid. Vanaf maandag 12 februari geldt de afspraak: ‘Thuis of in de kluis!’ 📵
We kunnen ons voorstellen dat dit voor sommige leerlingen erg wennen zal zijn. Misschien ben je niet zo blij met dit besluit en heb je vragen. Bijvoorbeeld: waarom waren die telefoontassen niet genoeg? En hoe weet ik nu of er roosterwijzigingen zijn? Of: wat moet ik dán doen in de pauze?
 
Hiervoor hebben we een Q&A (Question and Answer) gemaakt (link in bio) We kijken uit naar deze positieve verandering!

Je hebt het vast al gehoord: er komt een nieuw telefoonbeleid. Vanaf maandag 12 februari geldt de afspraak: ‘Thuis of in de kluis!’ 📵
We kunnen ons voorstellen dat dit voor sommige leerlingen erg wennen zal zijn. Misschien ben je niet zo blij met dit besluit en heb je vragen. Bijvoorbeeld: waarom waren die telefoontassen niet genoeg? En hoe weet ik nu of er roosterwijzigingen zijn? Of: wat moet ik dán doen in de pauze?

Hiervoor hebben we een Q&A (Question and Answer) gemaakt (link in bio) We kijken uit naar deze positieve verandering!
...

MEDEDELINGEN

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!

GeoFuture

Denk na over toekomstvragen bij GeoFuture

HET STREEK LYCEUM biedt Onderwijs dat bij jou past

Op de havo en op het vwo krijg je het vak GeoFuture (GF). Op de mavo is het een keuzevak. De naam Geo Future is een combinatie van ‘geo’ (aarde) en ‘future’ (toekomst). Tijdens de uren Geo Future word je gestimuleerd om kritisch en creatief na te denken. We hebben het over problemen die wereldwijd op aarde spelen. Hoe lossen we die in de toekomst op? Hebben we bijvoorbeeld met z’n allen in de toekomst nog voldoende te eten? Iedereen op aarde wordt steeds ouder: wat betekent dit voor de samenleving? Hoe gaat de stad van de toekomst eruitzien als we meer rekening willen houden met het milieu? En: hoe ziet het schoolgebouw van de toekomst eruit?

Modules

Het lesprogramma van GeoFuture is verdeeld in modules. In iedere module werk je toe naar een grote eindopdracht. Daarvoor heb je al je kennis en creativiteit nodig. Voordat je aan de eindopdracht begint, leer je door afwisselende opdrachten de theorie over het vraagstuk goed kennen. Bovendien leer je kritisch en creatief te denken.

In de
onderbouw

Als je naar de brugklas havo/vwo of vwo gaat, krijg je het hele jaar drie uur per week GeoFuture. In de andere brugklassen volg je het vak het eerste halfjaar twee uur per week of is het een keuzevak in het tweede halfjaar. In havo 2 en vwo 2 kun je verdergaan met het vak GeoFuture.

Werken aan
een project

Je werkt samen met andere leerlingen aan een module. Een groot deel van de tijd werk je in je eigen tempo aan de opdrachten. Bij iedere GeoFuture-module hoort een buitenopdracht of excursie.

Samenwerken &
Presenteren

Aan het eind van een module presenteer je jouw idee of oplossing aan de rest van de klas of aan de opdrachtgever. Je leert zo bij dit vak om goed met elkaar samen te werken en om je ideeën te presenteren aan anderen.

GeoFuture-
certificaat

Aan het einde van de onderbouw sluit je het vak GeoFuture af. Daarna ontvang je een officieel GeoFuture Certificaat.

Na de brugklas

In havo 2 en vwo 2 kun je verdergaan met het vak GeoFuture. In de leerstroom havo krijg je het vak 2 uur per week, in de leerstroom vwo 3 uur per week.

Speciaal voor ouders

Het Streek Lyceum is een Geo Future School. Dat is een nieuwe stroom in het voortgezet onderwijs met veel aandacht voor de toekomst (future) én voor de grote vraagstukken van deze aarde (geo). Wij maken deel uit van een netwerk van 31 scholen in Nederland die samen vormgeven aan Geo Future School. Het Streek Lyceum is de enige school in de regio die het vak Geo Future aanbiedt.

De lesmodules in Geo Future doen een beroep op de zogeheten 21st century skills van de leerlingen. Zij leren op een onderzoekende manier over de kernthema’s in de hedendaagse samenleving. Ze werken vakoverstijgend en toekomstgericht en ze zetten hun eigen creativiteit in. Ze werken samen met bedrijven en instellingen die ook actief zijn op een kernthema. Samen met die bedrijven en instellingen ontwikkelt Het Streek nieuwe modules. Op dit moment zijn acht docenten daarmee bezig, op verschillende niveaus: voor de brugklas en voor 2 vwo.

Het Streek Lyceum staat als Geo Future School voor relevant, praktijkgericht, uitdagend en toekomstgericht onderwijs!

contactpersoon

heb je een vraag ? stel hem gerust

Meer weten over GeoFuture? Stel je vraag aan de heer Nanninga (rna@hetstreek.nl), docent GeoFuture, of de heer Adriaens (rad@hetstreek.nl) teamleider vwo onderbouw.

PraktischE INFO Het Streek

Voor ouders en leerlingen

Hoe laat beginnen de lessen? Wanneer zijn de toetsweken? Wat doe je als je ziek bent? Hoe leen of verleng je een boek bij de mediatheek? Via deze pagina kom je terecht bij allerlei praktische informatie die van belang is als je leerling of ouder van een leerling van Het Streek Lyceum bent.

BELANGRIJK OP HET STREEK LYCEUM

BEKIJK HIER WAAR WIJ WAARDE AAN HECHTEN IN ONS ONDERWIJS

Keuzeaanbod

Op Het Streek Lyceum krijg je ruimte om te kiezen wat bij je past: Extra sport, Cambridge Engels, Béta Challenge of Cultuur & media, bijvoorbeeld.

ONDERSTEUNING

Vanaf de start van je schoolloopbaan op Het Streek Lyceum hebben we aandacht voor jou en voor wat je nodig hebt om de middelbare school succesvol te doorlopen. Lees hier meer.

LAPTOPS IN DE LES

Op Het Streek Lyceum neem je iedere dag je eigen laptop mee om, naast je schoolboeken, in de lessen te gebruiken. Lees hier meer over.

Buitenschoolse activiteiten

Op Het Streek Lyceum valt er ook naast de lessen van alles voor jou te beleven aan culturele en sportieve activiteiten. Zo organiseren we jaarlijks zeil- en skikampen. Lees hier meer.

OP HET STREEK KUN JE JE VERDER ONTWIKKELEN

Méér weten of keuze al gemaakt?

Lees alles OVER HET STREEK en meld je aan!